Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.
§  11. 
1.  O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu określonych dla poszczególnych województw.
2.  Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach dołączonych do wniosku są rozbieżne, punkty przyznaje się na podstawie danych zawartych w dołączonych dokumentach.
3.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.
4.  W celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według następujących kryteriów wyboru:
1) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, na poziomie:
a) nie więcej niż 50% średniej krajowej - 4 punkty,
b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej - 2 punkty,
c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt;
2) średnia stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy była wyższa lub równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;
3) operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - 5 punktów;
4) wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej "wskaźnikiem zwodociągowania gminy", według danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, zwanych dalej "danymi GUS" - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej, wynosi:
a) nie więcej niż 50% - 6 punktów,
b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 4 punkty,
c) powyżej 75% i nie więcej niż 90% - 2 punkty;
5) wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej "wskaźnikiem skanalizowania gminy", według danych GUS - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:
a) nie więcej niż 20% - 4 punkty,
b) powyżej 20% i nie więcej niż 30% - 2 punkty,
c) powyżej 30% i nie więcej niż 40% - 1 punkt;
6) wskaźnik zwodociągowania gminy, według danych GUS, w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:
a) powyżej 75% - 2 punkty,
b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 1 punkt;
7) operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej - 1,5 punktu;
8) operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471) - 0,5 punktu.
5.  W celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji również punkty według następujących kryteriów dotyczących specyfiki regionu - w przypadku województwa:
1) dolnośląskiego:
a) realizacja planowanej operacji będzie kontynuacją przedsięwzięć dotyczących budowy infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy, zakończonych nie później niż w terminie 10 lat bezpośrednio poprzedzających dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, i ma na celu zwiększenie liczby odbiorców usług w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471) - 4 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której występuje przynajmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471), zwanej dalej "ustawą o ochronie przyrody", albo strefa ochronna granicząca z formą ochrony przyrody:
park narodowy, park krajobrazowy lub rezerwat przyrody - 4 punkty albo
otulina parku narodowego, otulina parku krajobrazowego, otulina rezerwatu przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000 - 2 punkty,
c) wyrażony w % iloraz liczby mieszkańców w miejscowości, w której jest planowana realizacja operacji, i średniej wojewódzkiej liczby mieszkańców, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców, według danych GUS, wynosi:
powyżej 100% - 4 punkty,
powyżej 75% i nie więcej niż 100% - 3 punkty,
powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 2 punkty,
powyżej 25% i nie więcej niż 50% - 1 punkt;
2) kujawsko-pomorskiego:
a) planowana operacja dotyczy:
budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków - 4 punkty,
budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej - 2 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o ochronie przyrody, a wyrażony w % iloraz łącznej powierzchni występowania form ochrony przyrody znajdujących się w obszarze tej gminy i obszaru tej gminy wynosi co najmniej 50% - 2 punkty,
c) wysokość kosztów kwalifikowalnych planowanej operacji w zakresie odprowadzania lub oczyszczania ścieków wynosi co najmniej 75% kosztów kwalifikowalnych operacji - 3 punkty,
d) planowana operacja będzie stanowić kontynuację przedsięwzięć zrealizowanych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - 3 punkty;
3) lubelskiego:
a) planowana operacja dotyczy:
budowy oczyszczalni ścieków - 4 punkty,
przebudowy oczyszczalni ścieków - 2 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana w miejscowości, na której obszarze znajduje się zbiornik wodny lub ciek wodny - 4 punkty,
c) gęstość zaludnienia gminy, na której obszarze jest planowana realizacja operacji, według danych GUS, wynosi:
powyżej średniej wojewódzkiej - 4 punkty,
powyżej 75% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż średnia wojewódzka - 3 punkty,
powyżej 50% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 75% średniej wojewódzkiej - 2 punkty;
4) lubuskiego:
a) planowana operacja dotyczy:
budowy oczyszczalni ścieków - 4 punkty,
przebudowy oczyszczalni ścieków - 2 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana w gminie, na której obszarze znajduje się:
park narodowy lub obszar Natura 2000, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o ochronie przyrody - 4 punkty, albo
rezerwat przyrody lub park krajobrazowy, lub obszar chronionego krajobrazu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o ochronie przyrody - 2 punkty,
c) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której gęstość zaludnienia, według danych GUS, wynosi:
poniżej 40 osób na km2 - 4 punkty,
od 40 osób do 60 osób na km2 - 3 punkty,
od 60 osób do 80 osób na km2 - 1 punkt;
5) łódzkiego:
a) realizacja operacji jest planowana na obszarach turystycznych dolin rzecznych Pilicy, Warty lub Bzury stanowiących obszary strategicznej interwencji, wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 udostępnionej na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - 2 punkty,
b) planowana operacja dotyczy budowy oczyszczalni ścieków lub budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy, dla której różnica wskaźnika zwodociągowania i wskaźnika skanalizowania, według danych GUS, wynosi:
powyżej 80% - 6 punktów,
powyżej 60% i nie więcej niż 80% - 4 punkty,
powyżej 40% i nie więcej niż 60% - 2 punkty albo

planowana operacja dotyczy budowy sieci wodociągowej na obszarze gminy, dla której wskaźnik zwodociągowania jest niższy od wskaźnika zwodociągowania dla województwa - 6 punktów,

c) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której gęstość zaludnienia, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców, według danych GUS, wynosi:
powyżej 60 osób na km2 - 4 punkty,
powyżej 50 osób na km2 i nie więcej niż 60 osób na km2 - 3 punkty,
powyżej 40 osób na km2 i nie więcej niż 50 osób na km2 - 2 punkty,
powyżej 30 osób na km2 i nie więcej niż 40 osób na km2 - 1 punkt;
6) małopolskiego:
a) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której liczba przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dzień rozpoczęcia naboru wniosków, wynosi:
powyżej 800 osób fizycznych - 2 punkty,
powyżej 400 i nie więcej niż 800 osób fizycznych - 1 punkt,
b) realizacja operacji jest planowana w gminie, na której obszarze jest położony:
park narodowy lub obszar Natura 2000 - 4 punkty albo
park krajobrazowy lub rezerwat przyrody, lub obszar chronionego krajobrazu - 2 punkty,
c) średnia gęstość zaludnienia w gminie, na której obszarze jest planowana realizacja operacji, według danych GUS, wynosi:
powyżej 130% średniej gęstości zaludnienia na obszarach, o których mowa w § 4 pkt 4, województwa małopolskiego - 6 punktów,
powyżej 100% i nie więcej niż 130% średniej gęstości zaludnienia na obszarach, o których mowa w § 4 pkt 4, województwa małopolskiego - 4 punkty,
powyżej 70% i nie więcej niż 100% średniej gęstości zaludnienia na obszarach, o których mowa w § 4 pkt 4, województwa małopolskiego - 2 punkty;
7) mazowieckiego:
a) średnia gęstość zaludnienia gminy, na której obszarze jest planowana realizacja operacji, według danych GUS, wynosi:
co najmniej 60 osób na km2 - 4 punkty,
od 25 do 59 osób na km2 - 2 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której znajduje się co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - 3 punkty,
c) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której liczba miejscowości, według stanu na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:
powyżej 25 - 5 punktów,
nie mniej niż 15 i nie więcej niż 25 - 3 punkty,
nie mniej niż 10 i nie więcej niż 14 - 1 punkt;
8) opolskiego:
a) planowana operacja w zakresie gospodarki ściekowej dotyczy:
budowy oczyszczalni ścieków albo
przebudowy oczyszczalni ścieków, z której odprowadzane ścieki nie spełniają dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800) 2  , albo
przebudowy oczyszczalni ścieków polegającej na dostosowaniu jej do zwiększonego obciążenia równoważną liczbą mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
4 punkty,
b) realizacja operacji w zakresie gospodarki ściekowej jest planowana na obszarze gminy, w której średnia gęstość zaludnienia obliczona z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców, według danych GUS, wynosi:
powyżej 110% średniej gęstości zaludnienia na obszarze województwa opolskiego, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców - 4 punkty,
powyżej 80% i nie więcej niż 110% gęstości zaludnienia na obszarze województwa opolskiego, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców - 2 punkty,
c) realizacja operacji w zakresie gospodarki ściekowej jest planowana na obszarze gminy znajdującej się w granicach parków krajobrazowych wraz z otulinami tych parków lub w granicach obszarów Natura 2000, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie przyrody - 4 punkty,
d) w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej - jeżeli została wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w której stwierdzono, że na obszarze objętym planowaną operacją jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), oraz jeżeli w wyniku realizacji operacji wymagania te zostaną spełnione - 4 punkty,
e) planowana operacja dotyczy budowy wodociągu sieciowego w miejscowości, gdzie nie istnieje sieć zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 4 punkty,
f) realizacja operacji w zakresie gospodarki wodnej jest planowana na obszarze gminy znajdującej się w granicach parków krajobrazowych wraz z otulinami tych parków lub w granicach obszarów Natura 2000, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie przyrody - 4 punkty;
9) podkarpackiego:
a) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, której powierzchnia jest pokryta co najmniej w 54% parkami krajobrazowymi lub obszarami chronionego krajobrazu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody - 2 punkty,
b) realizacja operacji w zakresie gospodarki ściekowej jest planowana na obszarze gminy, dla której wskaźnik zwodociągowania, według danych GUS, wynosi co najmniej 85% - 2 punkty,
c) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy objętej Programem Strategicznym "Błękitny San" udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - 8 punktów;
10) podlaskiego:
a) operacja dotyczy budowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody lub ujęcia wody - 8 punktów,
b) wskaźnik zwodociągowania gminy, na której obszarze jest planowana realizacja operacji, wynosi co najmniej 75% - 2 punkty,
c) na obszarze gminy, na którym jest planowana realizacja operacji, w terminie 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy, zostały zrealizowane przez gminę lub jednostki gminne co najmniej 3 inwestycje z zakresu ochrony środowiska w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska - 2 punkty;
11) pomorskiego:
a) liczba mieszkańców obszaru objętego planowaną operacją, która zostanie przyłączona do sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej w wyniku realizacji operacji, wyniesie:
301 i więcej - 6 punktów,
201-300 - 4 punkty,
100-200 - 2 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana na obszarze, na którym występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody, stanowiąca:
parki narodowe, rezerwaty przyrody lub obszary Natura 2000, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy o ochronie przyrody - 2 punkty,
pozostałe formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 6-10 ustawy o ochronie przyrody - 1 punkt,
c) w przypadku gospodarki ściekowej planowana operacja obejmie budowę lub przebudowę systemów kanalizacji ściekowej na obszarze zlewni bezpośredniej jeziora - 4 punkty,
d) w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej - jeżeli została wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w której stwierdzono, że na obszarze objętym planowaną operacją jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jeżeli w wyniku realizacji operacji wymagania te zostaną spełnione - 4 punkty;
12) śląskiego:
a) ponad 50% kosztów kwalifikowalnych operacji będzie dotyczyć kanalizacji sanitarnej lub oczyszczalni ścieków, z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy systemu zaopatrzenia w wodę oraz stacji uzdatniania wody - 4 punkty,
b) liczba przyłączonych gospodarstw domowych do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej objętych operacją wynosi:
powyżej 100 gospodarstw domowych - 4 punkty,
powyżej 50 do 100 gospodarstw domowych - 2 punkty,
c) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, na której znajdują się formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - 4 punkty;
13) świętokrzyskiego:
a) planowana liczba mieszkańców, którzy w wyniku realizacji operacji zostaną przyłączeni do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków, w tym przydomowej, wynosi:
powyżej 300 - 4 punkty,
od 101 do 300 - 3 punkty,
od 51 do 100 - 2 punkty,
od 20 do 50 - 1 punkt,
b) operacja będzie realizowana na obszarze, na którym występuje jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody - 4 punkty,
c) operacja dotyczy przedsięwzięcia ujętego w "Programie przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego", udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z którym suma punktów przyznanych za dane przedsięwzięcie w ramach określonych w nim kryteriów wynosi:
powyżej 8 - 4 punkty,
od 7 do 8 - 3 punkty,
od 4 do 6 - 2 punkty,
od 1 do 3 - 1 punkt;
14) warmińsko-mazurskiego:
a) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której znajdują się formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o ochronie przyrody, w ilości:
4 i więcej - 4 punkty,
3 - 3 punkty,
2 - 2 punkty,
1 - 1 punkt,
b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której średnia gęstość zaludnienia, według danych GUS, wynosi:
powyżej 30 osób na km2 - 4 punkty,
powyżej 10 osób na km2 i nie więcej niż 30 osób na km2 - 2 punkty,
c) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, na którym liczba podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), których działalność nie jest zawieszona albo zakończona, według danych dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:
powyżej 500 podmiotów - 4 punkty,
od 200 do 500 podmiotów - 2 punkty;
15) wielkopolskiego:
a) realizacja operacji jest planowana w miejscowości, na której obszarze nie była realizowana operacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 3 punkty,
b) jeżeli w ramach planowanej operacji:
co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych przeznaczy się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 3 punkty,
od 25% do 49,99% kosztów kwalifikowalnych przeznaczy się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 2 punkty,
c) jeżeli planowana operacja przewiduje:
przebudowę sieci wodociągowej wybudowanej przed 2000 r. - 2 punkty,
przebudowę kanalizacji sieciowej wybudowanej przed 2000 r. - 2 punkty,
budowę, przebudowę lub wyposażenie budynków technicznych obsługujących sieć wodociągową lub sieć kanalizacyjną - 2 punkty;
16) zachodniopomorskiego:
a) jeżeli wartość syntetycznego miernika rozwoju infrastruktury technicznej gminy, na której obszarze będzie realizowana operacja wynikająca z obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dokumentu "Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych", udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, mieści się:
w przedziale od 0 do 0,4 - 4 punkty,
powyżej 0,4 do 0,6 - 3 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, która została zakwalifikowana do specjalnej strefy włączenia na podstawie obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dokumentu "Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych", udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - 4 punkty,
c) realizacja operacji jest planowana w miejscowości, na której obszarze nie była realizowana operacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 4 punkty.
6.  W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu określonych dla poszczególnych województw przyznaje się na podstawie średniej arytmetycznej danych z wszystkich gmin, na których obszarze będzie realizowana operacja.
7.  W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej miejscowości, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu, które odnoszą się do miejscowości, przyznaje się, jeżeli dane kryterium jest spełnione dla wszystkich miejscowości, które są objęte planowaną operacją.
8.  W przypadku kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 4-6 oraz w ust. 5 pkt 5 lit. b, pkt 8 i pkt 11 lit. c i d, przyznając punkty planowanej operacji dotyczącej łącznie gospodarki wodnej i ściekowej, uwzględnia się wyższą sumę punktów uzyskanych za kryteria dotyczące gospodarki wodnej albo za kryteria dotyczące gospodarki ściekowej.
9.  Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 12 punktów.
2 Utraciło moc na podstawie art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2020.310), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.