Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.898 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  7. 
1.  Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy;
3) opis planowanej operacji, w tym wskazanie:
a) celów operacji,
b) wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji,
c) zakresu, w jakim będzie realizowana operacja,
d) terminu i miejsca realizacji operacji;
4) plan finansowy operacji wraz z wnioskowaną kwotą pomocy w złotych zaokrągloną w dół do pełnych złotych;
5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
6) oświadczenia lub zobowiązania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące pomocy;
7) informacje o dołączonych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy.
2.  Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.
3.  Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pracownika samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.