Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.898 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  23. 
1.  Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w wysokości określonej w § 6 ust. 1, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
2.  Do przyznawania i wypłaty środków finansowych z tytułu kosztów ogólnych, o których mowa w ust. 1, przepisu § 17 ust. 3 nie stosuje się.