Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.898 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  22.  W przypadku operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze względu na istotę i cel tego typu operacji nie jest możliwe:
1) wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy następcy prawnego tego podmiotu;
2) przyznanie pomocy następcy prawnemu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.