Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.898 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  11. 
1.  W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje się ich oceny, przyznając planowanej operacji punkty według następujących kryteriów wyboru:
1) procentowy udział liczby właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej liczby właścicieli gospodarstw rolnych objętych postępowaniem scaleniowym lub procentowy udział powierzchni gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów objętych postępowaniem scaleniowym, w którym liczba punktów odpowiada procentowi właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego lub procentowi gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego - maksymalnie 100 punktów;
2) operacja, co wynika z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie miała pozytywny wpływ na środowisko - 10 punktów;
3) operacja zakłada na obszarze scalenia poprawę walorów krajobrazowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471) - 10 punktów;
4) operacja zakłada wydzielenie niezbędnych gruntów na cele:
a) miejscowej użyteczności publicznej wynikających z założeń do projektu scalenia - 10 punktów,
b) związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej - 10 punktów.
2.  W przypadku przyznania punktów w ramach kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się wyższą z dwóch wartości punktowych przyznanych w ramach tego kryterium.
3.  W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
4.  W przypadku gdy operacje uzyskały taką samą liczbę punktów i niemożliwe jest ustalenie ich kolejności zgodnie z ust. 3, o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy.
5.  Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji zgodnie z liczbą punktów uzyskanych przez te operacje, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.
6.  Lista operacji, o której mowa w ust. 5:
1) zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz liczbę punktów, tytuł operacji i kwotę pomocy;
2) jest zatwierdzana przez właściwy organ samorządu województwa.
7.  Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 70 punktów.