Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.898 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  10. 
1.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie - pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.
2.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
2a.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął w terminie wszystkich braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2a, nie usunął w terminie braków, pomocy nie przyznaje się, o czym informuje się podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.
4.  Przepisów ust. 2 i 2a nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.