Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1549

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2019 r.
§  2.  2
1.  Pomoc techniczną przyznaje się organowi lub jednostce, realizującym zadania określone w art. 59 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwanym dalej "podmiotami uprawnionymi", jeżeli został im nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym".
2.  W przypadku organu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że warunek określony w ust. 1 jest spełniony, jeżeli spełnia go urząd obsługujący ten organ.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2017 r.