Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.57.367

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

Na podstawie art. 33f ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie dotyczy przyznania za 2009 r. płatności związanej, o której mowa w art. 31a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, zwanej dalej "ustawą".
Płatność związaną za 2009 r. przyznaje się producentowi surowca tytoniowego, który:
1)
wyprodukował surowiec tytoniowy na powierzchni określonej w umowie na uprawę tytoniu, której kopię przekazał dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją", zgodnie z art. 33d ust. 5 ustawy;
2)
dostarczył surowiec tytoniowy pierwszemu przetwórcy na podstawie umowy na uprawę tytoniu, o której mowa w pkt 1, w terminie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r., a surowiec ten został odebrany i oznakowany zgodnie z art. 30 ust. 1 i 6a ustawy.
Producent surowca tytoniowego składa wniosek o przyznanie płatności związanej w terminie do dnia 10 maja 2010 r. - po dostarczeniu, na podstawie wszystkich umów na uprawę tytoniu zawartych na 2009 r., całego wyprodukowanego surowca tytoniowego.
Producent surowca tytoniowego, któremu została przyznana płatność związana za część surowca tytoniowego, dostarczonego w terminie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r., po dostarczeniu, na podstawie wszystkich umów na uprawę tytoniu zawartych na 2009 r., całego wyprodukowanego przez niego surowca tytoniowego składa, w terminie do dnia 10 maja 2010 r., wniosek o przyznanie płatności związanej za ilość tego surowca dostarczoną w terminie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r., z tym że kwota płatności związanej nie obejmuje ilości surowca tytoniowego, za którą już została wypłacona płatność związana.
Dokumentami potwierdzającymi zawarte we wniosku o przyznanie płatności związanej informacje o ilości surowca tytoniowego dostarczonego pierwszemu przetwórcy w ramach umowy na uprawę tytoniu są:
1)
zestawienie zbiorcze ilości sprzedanego surowca tytoniowego wyprodukowanego w 2009 r., sporządzone lub potwierdzone, odrębnie dla każdej umowy na uprawę tytoniu albo umowy kontraktacji, przez producenta surowca tytoniowego;
2)
kopie faktur potwierdzających dokonanie transakcji ujętych w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w pkt 1, opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem producenta surowca tytoniowego lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wystawcę faktury;
3)
oświadczenie producenta surowca tytoniowego, że surowiec tytoniowy objęty wnioskiem o przyznanie płatności związanej został wyprodukowany na powierzchni określonej w umowie na uprawę tytoniu.
1.
Przy obliczaniu wysokości płatności związanej, jaka ma być przyznana, dokonywanym zgodnie z art. 33e ust. 4 ustawy, dyrektor oddziału terenowego Agencji stosuje zaokrąglenie do czterech miejsc po przecinku.
2.
Przyznaną producentowi surowca tytoniowego kwotę płatności związanej dyrektor oddziału terenowego Agencji zaokrągla do pełnych groszy.
Przyznaną producentowi surowca tytoniowego kwotę płatności związanej Agencja wypłaca w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu płatności stała się ostateczna.
Płatność wyrównawczą, o której mowa w art. 33f ust. 1 ustawy, Agencja wypłaca w terminie 50 dni od dnia zakończenia wypłaty wszystkich płatności przyznanych na podstawie wniosków o przyznanie płatności związanej, z wyjątkiem środków zapewnionych na wypłatę płatności związanej w przypadkach, o których mowa w § 10.
W przypadku śmierci osoby fizycznej lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którym płatność związana lub płatność wyrównawcza zostały przyznane, a nie zostały wypłacone, dyrektor oddziału terenowego Agencji wypłaca te płatności, na wniosek, następcy prawnemu, który nabył prawo do uzyskania płatności związanej.
Dyrektor oddziału terenowego Agencji zapewnia środki na wypłatę płatności:
1)
następcy prawnemu, który nabył prawo do uzyskania płatności związanej - w przypadku, o którym mowa w § 9;
2)
przyznanych w wyniku postępowania odwoławczego prowadzonego na skutek odmowy przyznania płatności związanej albo jej części.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2010 r.2)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego (Dz. U. Nr 221, poz. 1624), które traci moc z dniem 11 kwietnia 2010 r. na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 52, poz. 303).