Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.221.1624

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 23 listopada 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

Na podstawie art. 33f ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Płatność uzupełniająca, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, zwana dalej "płatnością", jest przyznawana producentowi surowca tytoniowego, który:
1)
wyprodukował surowiec tytoniowy na powierzchni określonej w umowie na uprawę tytoniu, której kopię przekazał dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją", zgodnie z art. 33d ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, zwanej dalej "ustawą";
2)
w terminie od dnia 1 września danego roku zbioru do dnia 30 kwietnia następnego roku dostarczył surowiec tytoniowy pierwszemu przetwórcy na podstawie umowy na uprawę tytoniu, o której mowa w pkt 1.
Producent surowca tytoniowego składa wniosek o przyznanie płatności w terminie od dnia 15 października danego roku zbioru do dnia 10 maja następnego roku - po dostarczeniu, na podstawie wszystkich umów na uprawę tytoniu zawartych na dany rok zbioru, całego surowca tytoniowego wyprodukowanego przez tego producenta.
1.
Producentowi surowca tytoniowego może zostać przyznana płatność za część surowca tytoniowego, dostarczoną w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada danego roku zbioru, jeżeli w terminie od dnia 1 do dnia 15 grudnia danego roku zbioru złożył on wniosek o przyznanie płatności za tę część surowca tytoniowego.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, producent surowca tytoniowego, który dostarczył, na podstawie wszystkich umów na uprawę tytoniu zawartych na dany rok zbioru, cały wyprodukowany przez siebie surowiec tytoniowy, składa, do dnia 10 maja roku następującego po roku zbioru, wniosek o przyznanie płatności za ilość tego surowca dostarczoną w terminie od dnia 1 września danego roku zbioru do dnia 30 kwietnia następnego roku, z tym że płatność nie obejmuje ilości surowca tytoniowego, za którą już została wypłacona płatność.
3.
Jeżeli na skutek braków formalnych wniosek, o którym mowa w ust. 1, pozostanie bez rozpoznania, producent surowca tytoniowego, który dostarczył, na podstawie wszystkich umów na uprawę tytoniu zawartych na dany rok zbioru, cały wyprodukowany przez siebie surowiec tytoniowy, składa, do dnia 10 maja roku następującego po roku zbioru, wniosek o przyznanie płatności za ilość tego surowca dostarczoną w terminie od dnia 1 września danego roku zbioru do dnia 30 kwietnia następnego roku.
Dokumentami potwierdzającymi zawarte we wniosku informacje o ilości surowca tytoniowego dostarczonego pierwszemu przetwórcy w ramach umowy na uprawę tytoniu są:
1)
zestawienie zbiorcze ilości sprzedanego surowca tytoniowego z danego roku zbioru, sporządzone lub potwierdzone, odrębnie dla każdej umowy na uprawę tytoniu albo umowy kontraktacji, przez producenta surowca tytoniowego;
2)
kopie faktur dokumentujących transakcje wykazane w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w pkt 1, opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem producenta surowca tytoniowego lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wystawcę faktury;
3)
oświadczenie producenta surowca tytoniowego, że surowiec tytoniowy objęty wnioskiem o przyznanie płatności został wyprodukowany na powierzchni określonej w umowie na uprawę tytoniu.
1.
Dokonując obliczenia, o którym mowa w art. 33e ust. 4 ustawy, dyrektor oddziału terenowego Agencji stosuje zaokrąglenia do czterech miejsc po przecinku.
2.
Przyznaną producentowi surowca tytoniowego płatność dyrektor oddziału terenowego Agencji zaokrągla do pełnych groszy.
Przyznaną producentowi surowca tytoniowego kwotę płatności Agencja wypłaca w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu płatności stała się ostateczna.
Płatność wyrównawczą, o której mowa w art. 33f ust. 1 ustawy, Agencja wypłaca w terminie 50 dni od dnia zakończenia wypłaty wszystkich płatności przyznanych na podstawie wniosków o przyznanie płatności, z wyjątkiem środków zabezpieczonych na wypłatę płatności w przypadkach, o których mowa w § 9.
W przypadku śmierci osoby fizycznej lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której zostały przyznane płatność lub płatność wyrównawcza, lecz nie zostały wypłacone, dyrektor oddziału terenowego Agencji wypłaca te płatności następcy prawnemu, który nabył prawo do uzyskania płatności, na jego wniosek.
Dyrektor oddziału terenowego Agencji zabezpiecza środki na wypłatę płatności:
1)
następcy prawnemu, który nabył prawo do uzyskania płatności - w przypadku, o którym mowa w § 8;
2)
przyznanych w wyniku postępowania odwoławczego prowadzonego na skutek odmowy przyznania płatności albo jej części.
Wniosek o przyznanie płatności, o którym mowa w § 2, za surowiec tytoniowy wyprodukowany w 2006 r. producent surowca tytoniowego składa od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 473 i Nr 92, poz. 638.