§ 9. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.57.367

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2010 r.
§  9.
W przypadku śmierci osoby fizycznej lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którym płatność związana lub płatność wyrównawcza zostały przyznane, a nie zostały wypłacone, dyrektor oddziału terenowego Agencji wypłaca te płatności, na wniosek, następcy prawnemu, który nabył prawo do uzyskania płatności związanej.