§ 8. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.57.367

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2010 r.
§  8.
Płatność wyrównawczą, o której mowa w art. 33f ust. 1 ustawy, Agencja wypłaca w terminie 50 dni od dnia zakończenia wypłaty wszystkich płatności przyznanych na podstawie wniosków o przyznanie płatności związanej, z wyjątkiem środków zapewnionych na wypłatę płatności związanej w przypadkach, o których mowa w § 10.