§ 7. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.57.367

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2010 r.
§  7.
Przyznaną producentowi surowca tytoniowego kwotę płatności związanej Agencja wypłaca w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu płatności stała się ostateczna.