§ 6. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.57.367

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2010 r.
§  6.
1.
Przy obliczaniu wysokości płatności związanej, jaka ma być przyznana, dokonywanym zgodnie z art. 33e ust. 4 ustawy, dyrektor oddziału terenowego Agencji stosuje zaokrąglenie do czterech miejsc po przecinku.
2.
Przyznaną producentowi surowca tytoniowego kwotę płatności związanej dyrektor oddziału terenowego Agencji zaokrągla do pełnych groszy.