§ 5. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.57.367

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2010 r.
§  5.
Dokumentami potwierdzającymi zawarte we wniosku o przyznanie płatności związanej informacje o ilości surowca tytoniowego dostarczonego pierwszemu przetwórcy w ramach umowy na uprawę tytoniu są:
1)
zestawienie zbiorcze ilości sprzedanego surowca tytoniowego wyprodukowanego w 2009 r., sporządzone lub potwierdzone, odrębnie dla każdej umowy na uprawę tytoniu albo umowy kontraktacji, przez producenta surowca tytoniowego;
2)
kopie faktur potwierdzających dokonanie transakcji ujętych w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w pkt 1, opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem producenta surowca tytoniowego lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wystawcę faktury;
3)
oświadczenie producenta surowca tytoniowego, że surowiec tytoniowy objęty wnioskiem o przyznanie płatności związanej został wyprodukowany na powierzchni określonej w umowie na uprawę tytoniu.