§ 4. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.57.367

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2010 r.
§  4.
Producent surowca tytoniowego, któremu została przyznana płatność związana za część surowca tytoniowego, dostarczonego w terminie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r., po dostarczeniu, na podstawie wszystkich umów na uprawę tytoniu zawartych na 2009 r., całego wyprodukowanego przez niego surowca tytoniowego składa, w terminie do dnia 10 maja 2010 r., wniosek o przyznanie płatności związanej za ilość tego surowca dostarczoną w terminie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r., z tym że kwota płatności związanej nie obejmuje ilości surowca tytoniowego, za którą już została wypłacona płatność związana.