§ 2. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.57.367

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2010 r.
§  2.
Płatność związaną za 2009 r. przyznaje się producentowi surowca tytoniowego, który:
1)
wyprodukował surowiec tytoniowy na powierzchni określonej w umowie na uprawę tytoniu, której kopię przekazał dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją", zgodnie z art. 33d ust. 5 ustawy;
2)
dostarczył surowiec tytoniowy pierwszemu przetwórcy na podstawie umowy na uprawę tytoniu, o której mowa w pkt 1, w terminie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r., a surowiec ten został odebrany i oznakowany zgodnie z art. 30 ust. 1 i 6a ustawy.