§ 10. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.57.367

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2010 r.
§  10.
Dyrektor oddziału terenowego Agencji zapewnia środki na wypłatę płatności:
1)
następcy prawnemu, który nabył prawo do uzyskania płatności związanej - w przypadku, o którym mowa w § 9;
2)
przyznanych w wyniku postępowania odwoławczego prowadzonego na skutek odmowy przyznania płatności związanej albo jej części.