Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1493 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 32 pkt 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wizytacja w miejscu, o której mowa w art. 24 ust 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 65/2011", jest przeprowadzana w przypadku wszystkich operacji inwestycyjnych, dla których określona we wniosku o przyznanie pomocy lub przyznana kwota pomocy:
1) wynosi co najmniej:
a) 20% maksymalnej kwoty pomocy w przypadku działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, 17 i 18 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej "ustawą", oraz w przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, dla operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy,
b) 35% maksymalnej kwoty pomocy w przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 20 ustawy;
2) przekracza kwotę:
a) 500 000 zł w przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy, działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy - w zakresie scalania gruntów, działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 16 ustawy, oraz działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 19 ustawy - w zakresie operacji dotyczących gospodarki wodnościekowej, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego, tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury,
b) 300 000 zł w przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy - w zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi,
c) 10 000 zł w przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, dla operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy.
2. W przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 22 ustawy, wizytacja w miejscu jest przeprowadzana w odniesieniu do operacji inwestycyjnych realizowanych przez lokalne grupy działania w ramach projektu współpracy, jeżeli suma kwot pomocy wynikających z wniosków o przyznanie pomocy złożonych przez te lokalne grupy działania oraz przyznanych tym lokalnym grupom działania w związku z realizacją tego projektu współpracy wynosi co najmniej 10% wysokości środków przewidzianych na to działanie obliczonych łącznie dla tych lokalnych grup działania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 861).
3. W przypadku działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 16a i 23 ustawy, wizytacja w miejscu jest przeprowadzana w odniesieniu do wszystkich operacji inwestycyjnych.
4. W przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 ustawy, wizytacja w miejscu jest przeprowadzana w odniesieniu do wszystkich operacji inwestycyjnych w zakresie kosztów założenia.
5. W przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, przez maksymalną kwotę pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, należy rozumieć maksymalną kwotę pomocy możliwą do otrzymania przez jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy.
6. Można odstąpić od przeprowadzenia wizytacji w miejscu w przypadku operacji, o których mowa w:
1) ust. 1-3, jeżeli ryzyko, że nie zostaną spełnione warunki przyznania lub wypłaty pomocy albo że będą one realizowane niepoprawnie, jest niewielkie;
2) ust. 1-4, jeżeli operacja wchodzi w skład próby w ramach kontroli na miejscu przeprowadzanej zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 65/2011.
7. Wizytację w miejscu przeprowadza się również w przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do spełnienia warunków przyznania lub wypłaty pomocy albo co do poprawnego realizowania operacji.
§  2.
1. Kontrole na miejscu oraz wizytacje w miejscu są przeprowadzane przez co najmniej dwie osoby spełniające warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, zwane dalej "kontrolującymi".
1a. Kontrole na miejscu przeprowadzane metodą teledetekcji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy, mogą być przeprowadzane przez jednego kontrolującego.
2. Kontrolujący przy wykonywaniu kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiązującymi w podmiocie kontrolowanym.
§  3. Podmiot kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki i środki techniczne niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
§  4. Kierownik jednostki kontrolującej może wyłączyć kontrolującego z przeprowadzania kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
§  5.
1. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu.
2. Kontrolujący, jeżeli to konieczne, odpowiednio zabezpieczają zebrane w toku kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu dowody, w szczególności przez:
1) oddanie na przechowanie kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub upoważnionemu przez niego pracownikowi podmiotu kontrolowanego za pokwitowaniem;
2) przechowanie u podmiotu kontrolowanego w oddzielnym i zamkniętym pomieszczeniu.
§  6. O ujawnionych w toku kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa kontrolujący niezwłocznie zawiadamia na piśmie kierownika jednostki kontrolującej.
§  7.
1. Raport, o którym mowa w art. 31 ust. 5 ustawy, zwany dalej "raportem", zawiera w szczególności:
1) datę i miejsce sporządzenia raportu;
2) podstawę prawną do wykonywania kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu;
3) oznaczenie podmiotu kontrolowanego;
4) oznaczenie jednostki kontrolującej;
5) określenie przedmiotu kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu i zakresu czynności kontrolnych wykonywanych w ramach tej kontroli lub wizytacji;
6) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, wykonywanych w ramach kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu, z uwzględnieniem przerw w ich wykonywaniu;
7) wskazanie imion i nazwisk kontrolujących oraz informację, który z kontrolujących kieruje wykonywaniem kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu;
8) datę wydania i numery wszystkich upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych;
9) opis stwierdzonego w wyniku czynności kontrolnych stanu faktycznego, w tym wykrytych uchybień i ich zakresu;
10) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, o których mowa w art. 31 ust. 8 ustawy, zwanych dalej "zastrzeżeniami", oraz o prawie do odmowy podpisania raportu;
11) wykaz załączników do raportu.
2. Raport jest sporządzany, w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi zatrzymują kontrolujący.
3. Raport jest przekazywany podmiotowi kontrolowanemu w celu podpisania, w terminie 14 dni od dnia zakończenia wykonywania czynności kontrolnych.
4. Jeżeli sporządzenie raportu wymaga dodatkowych wyjaśnień lub zasięgnięcia przez kontrolujących opinii, termin, o którym mowa w ust. 3, zostaje wydłużony o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii.
5. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4, podmiot kontrolowany jest informowany na piśmie.
§  8.
1. Podmiot kontrolowany przekazuje jednostce kontrolującej podpisany raport w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
2. Podmiot kontrolowany może zgłaszać na piśmie zastrzeżenia przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, zwracając jednocześnie uprzednio otrzymany raport.
3. Zgłoszone zastrzeżenia są poddawane przez kontrolujących analizie.
4. Kontrolujący podejmują dodatkowe czynności w ramach kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
5. Jeżeli zgłoszone zastrzeżenia są zasadne, w całości albo w części, kontrolujący zmieniają lub uzupełniają w tym zakresie raport. Do zmiany i uzupełnienia raportu przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione, w całości albo w części, kontrolujący przekazują podmiotowi kontrolowanemu pisemną informację zawierającą wskazanie przyczyn nieuwzględnienia tych zastrzeżeń.
7. Informację, o której mowa w ust. 6, przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu niezwłocznie, gdy zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w całości, a jeżeli zostały uwzględnione w części - wraz z raportem zmienionym lub uzupełnionym w sposób określony w ust. 5.
§  9. Do kontroli na miejscu w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy, przepisu § 7 ust. 3 nie stosuje się, a zastrzeżenia mogą być zgłaszane przez podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania raportu, chyba że bezpośrednio po jej zakończeniu rolnik obecny podczas tej kontroli zgłosił te zastrzeżenia kontrolującemu.
§  10.
1. Nieprzekazanie w terminie przez podmiot kontrolowany jednostce kontrolującej podpisanego raportu albo zastrzeżeń uważa się za odmowę podpisania raportu przez podmiot kontrolowany.
2. Podmiot kontrolowany, który odmawia podpisania raportu, może złożyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego raportu albo od dnia otrzymania informacji wymienionej w § 8 ust. 6, pisemne wyjaśnienie zawierające wskazanie przyczyn tej odmowy.
§  11.
1. Agencja płatnicza i podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, w razie potrzeby, przekazują podmiotowi kontrolowanemu na piśmie zalecenia pokontrolne, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od podmiotu kontrolowanego podpisanego raportu, a w przypadku odmowy jego podpisania - od dnia otrzymania od podmiotu kontrolowanego tej odmowy albo od dnia, w którym ustalono na podstawie § 10, że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.
2. Zalecenia pokontrolne zawierają w szczególności:
1) informację o czynnościach kontrolnych w ramach kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu, do których się odnoszą;
2) wskazanie uchybień stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu oraz czynności, jakie należy podjąć, aby uniknąć skutków tych uchybień.
§  12. Do kontroli na miejscu dotyczącej wniosków o przyznanie pomocy na 2007 rok w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy, przepisów rozporządzenia nie stosuje się.
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierował działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2011.248.1486).