Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.45.201

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 kwietnia 1996 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433) zarządza się, co następuje:
§  1. Pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi", w tym w jednostkach wojskowych, można wynajmować - w miarę istniejących możliwości - część lokali mieszkalnych przeznaczonych na stałe zakwaterowanie żołnierzy zawodowych.
§  2.
1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego z pracownikiem zawiera się na czas wykonywania pracy w jednostce organizacyjnej.
2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta na czas nie oznaczony z pracownikiem, który:
1) przepracował co najmniej piętnaście lat w jednostce organizacyjnej,
2) nabył uprawnienia do emerytury lub renty inwalidzkiej wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, pozostających w związku z zatrudnieniem w jednostce organizacyjnej.
§  3.
1. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z pracownikiem jest przepracowanie przez niego w jednostce organizacyjnej co najmniej pięciu lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej "Agencją", po zasięgnięciu opinii dyrektorów oddziału terenowego i rejonowego Agencji, może zezwolić na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z pracownikiem, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach dozorców budynków mieszkalnych, z którymi umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas wykonywania czynności dozorcy.
§  4. Lokale mieszkalne powinny być w pierwszej kolejności oddawane w najem pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy związanych bezpośrednio z zachowaniem gotowości bojowej zatrudniającej ich jednostki organizacyjnej albo zatrudnionym w zawodach deficytowych w danym garnizonie lub na stanowiskach pracy wymagających szczególnych kwalifikacji.
§  5.
1. Zainteresowany pracownik składa za pośrednictwem dyrektora jednostki organizacyjnej, zatrudniającej tego pracownika, wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, adresowany do dyrektora oddziału terenowego Agencji, a w garnizonie Warszawa - do Dyrektora Oddziału Rejonowego Garnizonu Warszawa.
2. Dyrektor jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, przesyła w terminie czternastu dni wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, po zaopiniowaniu przez zakładową organizację związkową, do dyrektora oddziału terenowego Agencji, a w garnizonie Warszawa - do Dyrektora Oddziału Rejonowego Garnizonu Warszawa.
3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, a w garnizonie Warszawa - Dyrektor Oddziału Rejonowego Garnizonu Warszawa, rejestruje wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i w terminach do dnia 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku sporządza (uaktualnia) wstępną listę kolejności pracowników oczekujących na najem lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem kolejności otrzymanych wniosków oraz kryteriów określonych w § 3 i 4.
4. Wstępną listę kolejności, o której mowa w ust. 3, przekazuje się związkowej komisji mieszkaniowej powołanej przez właściwą okręgową organizację związkową, która w terminie trzydziestu dni, w uzgodnieniu z dowódcą garnizonu, może dokonać zmian na tej liście.
5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, a w garnizonie Warszawa - Dyrektor Oddziału Rejonowego Garnizonu Warszawa, uwzględnia zmiany dokonane przez związkową komisję mieszkaniową, jeżeli nie naruszają one § 4.
6. Lista ustalona w sposób określony w ust. 3-5 stanowi podstawę zawierania umów najmu lokali mieszkalnych w miarę ich pozyskiwania.
§  6.
1. Podstawą zajęcia lokalu mieszkalnego jest umowa najmu podpisana przez dyrektora oddziału terenowego Agencji, a w garnizonie Warszawa - przez Dyrektora Oddziału Rejonowego Garnizonu Warszawa, i pracownika.
2. Umowę najmu lokalu mieszkalnego rejestruje się w rejestrze takich umów, prowadzonym w oddziale terenowym Agencji.
§  7.
1. W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu do zawierania i wypowiadania umów najmu lokali mieszkalnych oraz ich zajmowania, używania i opróżniania, a także określania praw i obowiązków wynajmującego i najemcy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654) i Kodeksu cywilnego.
2. Uprawnienia przewidziane w przepisach, o których mowa w ust. 1, dla organów gminy, zarządcy budynku lub właściciela lokalu mieszkalnego przysługują dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, z wyjątkiem przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych.
§  8. Dyrektor jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika niezwłocznie zawiadamia dyrektora oddziału terenowego Agencji o rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy z pracownikiem będącym najemcą lokalu mieszkalnego, wskazując sposób i termin ustania stosunku pracy.
§  9. Pracownik jest obowiązany zwolnić zajmowany lokal mieszkalny:
1) w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że zajmował ten lokal na podstawie umowy najmu, o której mowa w § 2 ust. 2,
2) z upływem terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.