Szczegółowe warunki i tryb łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.2.10

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1985 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170) zarządza się, co następuje:

Łączenie jednostek badawczo-rozwojowych.

§  1.
Łączenie jednostek badawczo-rozwojowych polega na utworzeniu jednej jednostki badawczo-rozwojowej, w której skład wchodzą załogi i części mienia ogólnonarodowego należącego do dwóch lub więcej jednostek badawczo-rozwojowych podlegających połączeniu. Poza przypadkami szczególnymi łączenie jednostek badawczo-rozwojowych powinno następować pierwszego dnia roku kalendarzowego.
§  2.
1.
W razie łączenia jednostek badawczo-rozwojowych utworzonych przez różne organy, akt w tej sprawie wydają wspólnie te organy.
2.
Organem prowadzącym łączenie jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w ust. 1, jest organ, który utworzył jednostkę przejmującą majątek łączonych jednostek.
§  3.
1.
Akt o połączeniu jednostek badawczo-rozwojowych powinien zawierać:
1)
oznaczenie łączonych jednostek ze wskazaniem jednostki przejmującej,
2)
określenie terminu połączenia i daty bilansów łączonych jednostek,
3)
dane określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170).
2.
Jeżeli łączenie jednostek badawczo-rozwojowych następuje w ciągu roku, akt o połączeniu powinien także określać zasady łączenia planów finansowych jednostek, podziału nagród, premii i innych świadczeń.
§  4.
1.
Podstawę przejęcia majątku łączonych jednostek badawczo-rozwojowych stanowią zweryfikowane bilanse przejmowanych jednostek.
2.
Przejęciu podlegają wszystkie aktywa i pasywa.
3.
Przejęcie majątku łączonych jednostek badawczo-rozwojowych dokonuje jednostka powstająca w wyniku połączenia.
§  5.
Jednostka badawczo-rozwojowa powstała w wyniku połączenia odpowiada za zobowiązania przejętych jednostek oraz przejmuje ich wierzytelności.
§  6.
Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej powstałej w wyniku połączenia składa wniosek o wpisanie jednostki do rejestru jednostek badawczo-rozwojowych i o równoczesne wykreślenie z rejestru jednostek, które zostały połączone.
§  7.
1.
Do czasu utworzenia rady naukowej i rady załogi jednostki badawczo-rozwojowej powstałej w wyniku połączenia ich funkcje sprawują:
1)
tymczasowa rada naukowa,
2)
tymczasowa rada załogi.
2.
Tymczasowe rady, o których mowa w ust. 1, składają się z rad połączonych jednostek badawczo-rozwojowych i sprawują swoje funkcje nie dłużej niż przez trzy miesiące licząc od daty połączenia jednostek.

Podział jednostki badawczo-rozwojowej.

§  8.
1.
Podział jednostki badawczo-rozwojowej polega na utworzeniu dwóch lub więcej jednostek badawczo-rozwojowych w oparciu o wydzielone, zorganizowane części załogi oraz zespoły środków trwałych i odpowiadające im części środków obrotowych, należące do jednostki ulegającej podziałowi.
2.
Podział jednostki badawczo-rozwojowej może również polegać na wyłączeniu z jednostki określonych komórek organizacyjnych w celu włączenia ich do innej jednostki badawczo-rozwojowej. Składniki majątkowe wyłączanych komórek organizacyjnych są przekazywane odpłatnie, z wyjątkiem przypadków wyłączania składników majątkowych z jednostki prowadzącej gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w prawie budżetowym i włączenia ich do jednostki prowadzącej gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w prawie budżetowym.
3.
Poza przypadkami szczególnymi podział jednostki badawczo-rozwojowej powinien następować pierwszego dnia roku kalendarzowego.
§  9.
1.
Akt o podziale jednostki badawczo-rozwojowej, o którym mowa w § 8 ust. 1, powinien zawierać:
1)
określenie terminu ustania działalności jednostki,
2)
określenie jednostek, które będą utworzone w wyniku podziału,
3)
określenie wewnętrznych komórek organizacyjnych, które będą włączane do jednostek tworzonych w wyniku podziału,
4)
ustalenie zasad podziału innych składników mienia przejmowanych przez te jednostki oraz rozliczeń z tytułu zobowiązań i wierzytelności między jednostkami powstającymi w wyniku podziału,
5)
ustalenie sposobu zatrudnianie pracowników nie będących pracownikami komórek, o których mowa w pkt 3.
2.
Jeżeli podział jednostki badawczo-rozwojowej następuje w ciągu roku, akt o podziale powinien określać także zasady podziału planów finansowych, podziału nagród i innych świadczeń.
§  10.
W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2, akt o podziale powinien zawierać:
1)
oznaczenie jednostki badawczo-rozwojowej, z której określone jej części zostają wyłączone, oraz jednostki badawczo-rozwojowej, do której zostaną włączone,
2)
oznaczenie komórek organizacyjnych podlegających wyłączeniu,
3)
określenie sposobu i terminu wyłączenia komórek organizacyjnych podlegających wyłączeniu oraz sposobu i terminu ich włączenia do jednostki badawczo-rozwojowej wskazanej w akcie o podziale, a także sposobu rozliczeń z tytułu zobowiązań i wierzytelności między tymi jednostkami.
§  11.
1.
W celu szczegółowego opracowania propozycji dotyczącej podziału jednostki badawczo-rozwojowej organ nadzorujący tę jednostkę powołuje komisję, w której skład wchodzą przedstawiciele: organu sprawującego nadzór nad jednostką ulegającą podziałowi, rady naukowej, rady załogi, związku zawodowego, partii i stronnictw politycznych działających w tej jednostce, banku finansującego jej działalność oraz dyrektor jednostki i przedstawiciele służb administracyjno-ekonomicznych. Do składu komisji mogą być również powołane inne osoby delegowane przez zainteresowane organy i jednostki organizacyjne.
2.
Komisja, o której mowa w ust. 1, sporządza także szczegółowe propozycje podziału składników mienia:
1)
w przypadku komórek samodzielnie sporządzających bilans - na podstawie zweryfikowanego bilansu,
2)
w pozostałych przypadkach - na podstawie spisu inwentaryzacyjnego zarządzonego przez dyrektora jednostki ulegającej podziałowi.
3.
Opracowane propozycje podziału komisja przedstawia do zaopiniowania radzie naukowej, radzie załogi oraz organizacjom związkowym działającym w jednostce.
§  12.
Na podstawie propozycji komisji wymienionej w § 11 organ, który podjął decyzję o podziale jednostki badawczo-rozwojowej, przydziela utworzonym jednostkom składniki mienia niezbędne do prowadzenia działalności.

Przekształcanie jednostek badawczo-rozwojowych.

§  13.
Przekształcenie jednostki badawczo-rozwojowej polega na:
1)
zmianie przedmiotu jej działania,
2)
zmianie gałęziowego lub resortowego zakresu działania jednostki na zakres wielogałęziowy bądź międzyresortowy albo odwrotnie lub
3)
zmianie dotychczasowej nazwy, o ile zmiana ta łączyłaby się z uzyskaniem prawa do nadawania stopni naukowych.
§  14.
Przekształcenie jednostki badawczo-rozwojowej następuje w drodze zmiany aktu o utworzeniu tej jednostki i nadania jej statutu.
§  15.
Przekształcenie jednostki badawczo-rozwojowej:
1)
utworzonej przez Radę Ministrów oraz w zakresie, o którym mowa w § 13 pkt 2 - następuje w drodze uchwały Rady Ministrów,
2)
w przypadkach innych niż określone w pkt 1 - następuje w drodze zarządzenia organu, który utworzył przekształcaną jednostkę, po uzgodnieniu z Ministrem - Kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.

Likwidacja jednostek badawczo-rozwojowych.

§  16.
Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej polega na całkowitym zakończeniu jej działalności.
§  17.
Akt o likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej powinien zawierać:
1)
oznaczenie jednostki podlegającej likwidacji,
2)
wyznaczenie likwidatora,
3)
oznaczenie dnia otwarcia likwidacji,
4)
oznaczenie terminu zakończenia działalności operatywnej jednostki.
§  18.
Jednostka badawczo-rozwojowa w likwidacji może być prowadzona pod jej dotychczasową nazwą, z dodaniem wyrazów: "w likwidacji".
§  19.
Do czasu zakończenia likwidacji mieniem likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej zarządza likwidator.
§  20.
Likwidator wchodzi w prawa i obowiązki dyrektora likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności jednostki.
§  21.
Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1)
zgłoszenie do rejestru jednostek badawczo-rozwojowych wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji jednostki,
2)
zawiadomienie banku finansującego jednostkę o otwarciu likwidacji,
3)
sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji,
4)
sporządzenie planu finansowego likwidacji (planu pokrycia kosztów działalności jednostki w czasie likwidacji i planu kosztów likwidacji),
5)
upłynnienie środków obrotowych, zagospodarowanie środków trwałych i zaspokojenie wierzytelności jednostki według wskazań organu sprawującego nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową; nie zrealizowane przez likwidatora zobowiązania oraz aktywa i pasywa jednostki badawczo-rozwojowej przejmuje organ sprawujący nad nią nadzór.
§  22.
Z dniem otwarcia likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej wygasają wszelkie uprawnienia jej pełnomocników, udzielone przed tym terminem.
§  23.
1.
Po zakończeniu likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej organ sprawujący nadzór nad jednostką wydaje decyzję o uznaniu jej za zlikwidowaną.
2.
Decyzja o likwidacji stanowi podstawę do wykreślenia jednostki z rejestru jednostek badawczo-rozwojowych.

Przepis końcowy.

§  24.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.