Rozdział 5 - Inne świadczenia socjalno-bytowe - Szczegółowe warunki i tryb korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.135.1452

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 2008 r.

Rozdział  5

Inne świadczenia socjalno-bytowe

§  11. 4
 
1.
Żołnierzowi zawodowemu oraz jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do korzystania z następujących rodzajów świadczeń socjalno-bytowych:
1)
dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym;
2)
dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych;
3)
dopłaty do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy";
4)
pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego.
2.
Żołnierzom zawodowym przysługuje uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego.
§  12.
1. 5
 Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, jest uzależniona od wyrażonej w procentach relacji średniego miesięcznego dochodu żołnierza zawodowego i członków jego rodziny, przypadającego na osobę w rodzinie żołnierza, za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień wniesienia opłaty, do najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego i wynosi odpowiednio:
Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie żołnierza ustalany w procentach od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowegoWysokość dofinansowania w procentach, ustalona od ceny skierowania
na pierwsze dzieckona drugie i następne dziecko
do 308090
powyżej 30 do 456070
powyżej 45 do 654050
powyżej 65nie przysługuje
2. 6
 Średni miesięczny dochód, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia dochody żołnierza zawodowego, jego małżonka oraz dzieci, wymienione w ust. 4, stanowiące podstawę obliczenia podatku na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 2a. W odniesieniu do osób prowadzących działalność pozarolniczą za dochód przyjmuje się wysokość dochodu z działalności stanowiącej podstawę opodatkowania na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
2a. 7
 Do dochodu żołnierza zawodowego nie dolicza się dochodu małżonka lub dzieci, którzy w dniu wniesienia opłaty nie uzyskują dochodu z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy cywilnoprawnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
3.
Cena skierowania przyjęta dla celów ustalenia wysokości dofinansowania nie może być wyższa niż 100 % kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w dniu rozpoczęcia turnusu.
4. 8
 Dofinansowanie, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, może być przyznane nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2, na każde dziecko pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego.
5. 9
 Wypłata dofinansowania, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, następuje na wniosek żołnierza zawodowego, do którego załącza się dowód wniesionej opłaty, potwierdzenie pobytu dziecka przez organizatora na wypoczynku lub leczeniu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie, z tym że dochodów uzyskanych w jednostce wojskowej dokonującej wypłaty nie dokumentuje się.
6.
Na wniosek żołnierza zawodowego, umotywowany trudną sytuacją materialną rodziny, należna kwota dofinansowania może zostać wypłacona zaliczkowo przed wniesieniem opłaty. W takim przypadku żołnierz zobowiązany jest po zakończeniu wypoczynku przedstawić dowód wniesienia opłaty oraz zaświadczenie organizatora o pobycie dziecka na wypoczynku lub leczeniu. W razie rezygnacji z wypoczynku zaliczka podlega zwrotowi.
7.
Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku, o którym mowa w ust. 5, przyznaje i wypłaca dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa dowódca jednostki wojskowej, decyzję podejmuje jego bezpośredni przełożony.
8. 10
 Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko służbowe w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych niebędących jednostkami budżetowymi, a także przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest on organem założycielskim, dofinansowanie, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu logistycznym, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
§  13.
1.
Dopłatę do turnusów rehabilitacyjnych przyznaje się na dziecko wymienione w § 12 ust. 4, które posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej albo przyznany zasiłek pielęgnacyjny, nie częściej niż dwa razy w roku. Do wypłacenia dopłaty stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 5-8.
2.
Wysokość dopłaty wynosi 80 % poniesionych kosztów, z tym że dopłata nie może być wyższa niż 130 % kwoty, o której mowa w § 12 ust. 3.
3. 11
 W przypadku gdy dziecko, o którym mowa w ust. 1, wymaga stałej indywidualnej opieki rodzica, prawnego opiekuna bądź innej osoby uprawnionej do opieki podczas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, na wniosek żołnierza zawodowego przyznaje się dopłatę w wysokości 40 % poniesionych przez opiekuna kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Dopłata ta nie może być jednak wyższa niż 60 % kwoty, o której mowa w § 12 ust. 3.
§  14.
1. 12
 Żołnierzowi zawodowemu oraz jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje dopłata do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy", realizowanego w formie wypoczynku rodzinnego poza sezonem w całorocznych wojskowych ośrodkach wypoczynkowych, wojskowych domach (zespołach) wypoczynkowych - zakładach budżetowych.
2. 13
 Z dopłaty w ramach programu, o którym mowa w ust. 1, może korzystać rodzina żołnierza zawodowego, w której przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie - za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym żołnierz złożył wniosek o zakwalifikowanie do programu - nie przekracza 50 % kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Jego wysokość jest ustalana w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 2 i 2a.
3.
Pierwszeństwo korzystania z programu, o którym mowa w ust. 1, posiadają żołnierze zawodowi, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 30 % kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.
4.
Dopłata do wypoczynku w ramach programu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyżywienie i zakwaterowanie. Finansowana jest przez jednostkę wojskową, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu, na podstawie faktury wystawionej przez wojskowy ośrodek wypoczynkowy. Przepisy § 12 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
§  14a. 14
 
1.
Do dopłaty do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy", o której mowa w § 14 ust. 1, uprawnieni są również żołnierze zawodowi skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), którzy zostali ranni lub zachorowali w związku z pełnieniem tej służby, oraz małżonkowie i dzieci pozostające na jego utrzymaniu, bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych w rodzinie żołnierza zawodowego.
2.
Dopłata do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy" przysługuje raz w roku, w okresie dwóch lat kalendarzowych od powrotu do kraju żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1.
3.
Dopłata do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy" dla żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1, obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie oraz dwa zabiegi profilaktyczno-lecznicze dziennie.
4.
Program "Tanie wczasy" dla żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1, realizowany jest przez cały rok, na bazie Wojskowych Zespołów i Domów Wypoczynkowych - zakładów budżetowych w Międzyzdrojach, Juracie, Solinie, Waplewie i Zakopanem.
5.
Uprawnienie żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1, i członków jego rodziny do dopłaty do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy", na zasadach określonych w ust. 1-4, stwierdza dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu, na podstawie orzeczenia właściwej wojskowej komisji lekarskiej lub zaświadczenia wystawionego przez lekarza takiej jednostki, na podstawie przeprowadzonych badań, którymi objęci są żołnierze zawodowi powracający do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa.
6.
Dopłata do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy" finansowana jest przez jednostkę wojskową, w której żołnierz zawodowy, o którym mowa w ust. 1, pozostaje na zaopatrzeniu, na podstawie faktury wystawionej przez wojskowy ośrodek wypoczynkowy. Przepisy § 12 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
§  15.
1. 15
 Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dziecka żołnierza zawodowego, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, przyznaje się w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym żołnierz złożył wniosek o zakwalifikowanie na wypoczynek, nie przekracza 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.
2.
Pełne pokrycie kosztów wypoczynku przysługuje raz w roku i następuje na wniosek żołnierza, udokumentowany wysokością dochodów osiąganych w jego rodzinie. Dochodów uzyskanych przez żołnierza w jednostce wojskowej pokrywającej koszty wypoczynku nie dokumentuje się.
3. 16
 Dochód, o którym mowa w ust. 1, jest ustalany w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 2 i 2a. Przepisy § 12 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
4. 17
 Wypoczynek z pełnym pokryciem jego kosztów organizuje się w formie kolonii i obozów w okresie letnim w wojskowych ośrodkach wypoczynkowych, dla dzieci żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 12 ust. 4.
§  16.
1.
Dzieci żołnierzy zawodowych mogą w danym roku kalendarzowym skorzystać z programu "Tanie wczasy" lub z pełnego pokrycia kosztów wypoczynku.
2. 18
 W razie skorzystania z jednego ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, dzieci żołnierzy zawodowych mogą skorzystać w danym roku kalendarzowym tylko raz z dofinansowania określonego w § 11 ust. 1 pkt 1.
§  16a. 19
 
1.
Uprawnienie, o którym mowa w § 11 ust. 2, przysługuje w przypadku wykupu ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego od przewoźnika.
2.
Uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w szczególności może przysługiwać żołnierzom zawodowym dojeżdżającym do miejsca pełnienia służby, w tym korzystającym z prawa do przejazdu, o którym mowa w § 7, środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, którzy zadeklarowali chęć posiadania tego uprawnienia.
§  17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)
4 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
5 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
6 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
7 § 12 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
8 § 12 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
9 § 12 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
10 § 12 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. d) rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
11 § 13 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
12 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 2006 r. (Dz.U.06.86.598) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2006 r.
13 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
14 § 14a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 maja 2006 r. (Dz.U.06.86.598) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2006 r.
15 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
16 § 15 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
17 § 15 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
18 § 16 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.
19 § 16a dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.