Rozdział 4 - Realizacja przejazdów - Szczegółowe warunki i tryb korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.135.1452

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 2008 r.

Rozdział  4

Realizacja przejazdów

§  9.
1.
Termin wykorzystania przejazdu raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem upływa z dniem 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
2.
W razie niewykorzystania przysługującego prawa do bezpłatnego przejazdu żołnierzowi zawodowemu wypłaca się zryczałtowany ekwiwalent pieniężny. Wypłata zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego następuje po złożeniu w jednostce wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym lub logistycznym żołnierz zawodowy pozostaje, pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 5.
3. 3
 W przypadku gdy żołnierz zawodowy nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, za dany rok kalendarzowy do dnia 30 listopada tego roku, zryczałtowany ekwiwalent pieniężny wypłaca się z urzędu w grudniu za dany rok, z tym że żołnierzowi zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej zryczałtowany ekwiwalent pieniężny wypłaca się w ostatnim dniu pełnienia służby.
4.
Liczbę osób uprawnionych do przejazdu ustala się według stanu rodzinnego żołnierza zawodowego w dniu realizacji świadczenia, przy czym uwzględnia się również dziecko, które w roku kalendarzowym, za który przysługuje świadczenie, ukończy wiek uprawniający do bezpłatnego przejazdu.
5.
Wysokość ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w:
1)
§ 3 ust. 4 - ustala się według cen obowiązujących w dniu przejazdu;
2)
§ 9 ust. 2 - ustala się według cen obowiązujących w dniu złożenia pisemnego oświadczenia;
3)
§ 9 ust. 3 - ustala się według cen obowiązujących w dniu 1 grudnia, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych zwalnianych z zawodowej służby wojskowej.
§  10.
1.
Prawo do bezpłatnego przejazdu nie obejmuje opłat dodatkowych.
2.
Przejazd, o którym mowa w § 3 i 7, odbywa się najkrótszą trasą kolejową lub autobusową albo łącznie transportem kolejowym i autobusowym.
3.
Prawo do bezpłatnego przejazdu, o którym mowa w § 3 i 7, realizuje jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym lub logistycznym żołnierz zawodowy pozostaje, przez:
1)
wypłacenie równowartości pieniężnej ceny biletu Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna za przejazd innym środkiem transportu;
2)
zwrot kosztów przejazdu pociągiem (autobusem) zgodnie z załączonymi biletami;
3)
wypłacenie zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego w kwocie, o której mowa w art. 68 ust. 2 ustawy.
4.
Przy realizacji prawa do bezpłatnego przejazdu, o którym mowa w § 3 i 7, uwzględnia się posiadane przez żołnierza zawodowego, małżonka oraz dzieci pozostające na jego utrzymaniu uprawnienia, w tym wykupione, do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym.
5.
Należności pieniężne, o których mowa w ust. 3, wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym żołnierz zawodowy złożył oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 5.
3 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. (Dz.U.04.218.2213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 2004 r.