Rozdział 3 - Przejazd do miejsca zamieszkania małżonka lub dzieci - Szczegółowe warunki i tryb korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.135.1452

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 2008 r.

Rozdział  3

Przejazd do miejsca zamieszkania małżonka lub dzieci

§  7.
1.
Żołnierzowi zawodowemu, korzystającemu z zakwaterowania tymczasowego i posiadającemu małżonka lub dzieci pozostające na jego utrzymaniu, przysługuje raz w miesiącu prawo do przejazdu publicznym transportem zbiorowym wykonywanym przez:
1)
uprawnionych przewoźników kolejowych;
2)
uprawnionych przewoźników autobusowych, jeżeli brak jest połączenia kolejowego pomiędzy miejscowością stałego pełnienia służby wojskowej przez żołnierza zawodowego a miejscem zamieszkania jego rodziny albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy.
2.
Przejazd, o którym mowa w ust. 1, przysługuje z miejscowości, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową, do miejscowości stałego zamieszkania jego małżonka lub dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz z powrotem.
3.
Przejazd, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w klasie drugiej pociągu pospiesznego albo autobusem zwykłym lub pospiesznym. Jeżeli lokalne warunki odbycia przejazdu to uzasadniają, właściwy dowódca jednostki wojskowej może wyrazić zgodę na przejazd w klasie drugiej pociągu ekspresowego.
§  8.
1.
Żołnierz zawodowy może odbyć przejazd w celu odwiedzenia małżonka lub dzieci pozostających na jego utrzymaniu innym środkiem transportu niż określony w § 7 ust. 1.
2.
W przypadku określonym w ust. 1 żołnierzowi zawodowemu przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości równej cenie biletu za przejazd według cennika spółek przewozów pasażerskich "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", według zasad określonych w § 7 ust. 2 i 3.