Rozdział 2 - Przejazd raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem - Szczegółowe warunki i tryb korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.135.1452

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 2008 r.

Rozdział  2

Przejazd raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem

§  3.
1.
Żołnierzowi zawodowemu oraz jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do przejazdu raz w roku z miejscowości stałego zamieszkania lub pełnienia służby wojskowej do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem, zwane dalej "prawem do przejazdu", publicznym transportem zbiorowym wykonywanym przez:
1)
uprawnionych przewoźników kolejowych;
2)
uprawnionych przewoźników autobusowych, jeżeli brak jest połączenia kolejowego, o którym mowa w pkt 1, albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy.
2.
Przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywany przez przewoźników kolejowych przysługuje:
1)
w pierwszej klasie pociągu ekspresowego - oficerom zajmującym stanowiska służbowe o stopniu etatowym od generała brygady (kontradmirała) i wyższych;
2)
w pierwszej klasie pociągu pospiesznego lub w drugiej klasie pociągu ekspresowego - oficerom starszym;
3)
w drugiej klasie pociągu pospiesznego lub w pierwszej klasie pociągu osobowego - pozostałym żołnierzom zawodowym.
3.
Małżonkowi żołnierza zawodowego oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do przejazdu tą samą klasą i rodzajem pociągu, co żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z uprawnieniami, o których mowa w ust. 2.
4.
W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu niż określono w ust. 1, żołnierzowi zawodowemu wypłaca się ekwiwalent pieniężny w wysokości równej cenie biletu za przejazd, o którym mowa w ust. 2.
5.
Podstawę wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 4, stanowi pisemne oświadczenie żołnierza zawodowego, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.
Żołnierzowi zawodowemu - absolwentowi szkoły wojskowej prawo do przejazdu, o którym mowa w § 3 ust. 1, przysługuje z miejsca siedziby szkoły do wybranej miejscowości w kraju, a z niej do miejscowości pełnienia służby.
§  5.
1.
Małżonkowi żołnierza zawodowego oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do przejazdu na zasadach określonych w § 3 ust. 1 i 3.
2.
Przepisy § 3 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§  6. 2
 (uchylony).
2 § 6 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.