Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Szczegółowe warunki i tryb korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.135.1452

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 2008 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb korzystania z prawa do bezpłatnego przejazdu przez:
a)
żołnierza zawodowego oraz jego małżonka i dzieci pozostających na jego utrzymaniu - raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem,
b)
żołnierza zawodowego korzystającego z zakwaterowania tymczasowego posiadającego rodzinę - raz w miesiącu do miejsca zamieszkania tej rodziny i z powrotem;
2)
rodzaj i zakres świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane żołnierzowi zawodowemu, jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu:
a)
dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym,
b)
dopłata do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego,
c)
dopłata do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy",
d)
pełne pokrycie kosztów wypoczynku dziecka żołnierza zawodowego.
e) 1
 wykup uprawnień do ulgowych przejazdów publicznymi środkami komunikacji.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
1 § 1 pkt 2 lit. e) dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.94.600) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 2008 r.