Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.32.169

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 marca 1998 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobów działania służb porządkowych organizatora imprezy masowej.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposoby działania służb porządkowych organizatora imprezy masowej w zakresie sprawdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, legitymowania w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości ich bagaży i odzieży, wzywania osób do opuszczenia imprezy, ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz chronionego mienia, a także niewpuszczania na imprezę masową oraz usuwania osób zakłócających imprezę masową.
§  2.
1. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w § 1, pracownicy służby porządkowej organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób i mienia, zwani dalej "pracownikami służby porządkowej", okazują identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz wyraźnym napisem "Służba porządkowa", zawierający ponadto dane określone w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680), zwanej dalej "ustawą", w taki sposób, aby osoba, wobec której są podejmowane te czynności, miała możliwość odczytania i zanotowania imienia i nazwiska pracownika służby porządkowej.
2. Pracownicy służby porządkowej powinni być jednolicie oznakowani w sposób umożliwiający ich identyfikację.
§  3.
1. Sprawdzenia uprawnienia osoby do przebywania na imprezie masowej dokonuje się przez:
1) kontrolę posiadania karty wstępu lub innego dokumentu wystawionego przez organizatora imprezy masowej, w którym określono rodzaj imprezy, datę i godzinę jej rozpoczęcia, ewentualnie oznaczono miejsce, które zajmie osoba w czasie trwania imprezy,
2) ustalenie, czy dane personalne osoby nie zostały zamieszczone w rejestrze, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być podejmowane do czasu zakończenia imprezy masowej.
§  4.
1. Legitymowania osoby dokonuje się w razie konieczności stwierdzenia jej tożsamości, w szczególności w celu dokonania ustaleń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, lub przeglądania zawartości bagaży i odzieży osoby, gdy zaistnieje podejrzenie, że wnosi ona na imprezę masową broń lub inne niebezpieczne przedmioty (narzędzia) oraz materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, zwane dalej "przedmiotami".
2. Tożsamość osoby ustala się na podstawie:
1) dowodu osobistego lub tymczasowego dowodu osobistego,
2) dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca,
3) paszportu,
4) legitymacji szkolnej,
5) innych dokumentów zaopatrzonych w fotografię i adres osoby legitymowanej.
§  5.
1. W przypadku podejrzenia, że osoba wnosi na imprezę masową przedmioty, o których mowa w § 4 ust. 1, przeglądania zawartości jej bagaży i odzieży dokonuje co najmniej dwóch pracowników służby porządkowej.
2. Przeglądanie odzieży powinno być dokonywane przez pracowników służby porządkowej tej samej płci co osoba kontrolowana.
3. W razie stwierdzenia posiadania przez osobę kontrolowaną przedmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1, pracownik służby porządkowej uniemożliwia ich wniesienie na imprezę masową oraz powiadamia o tym organizatora imprezy, który, w miarę potrzeby, występuje o pomoc do Policji.
§  6.
1. Pracownik służby porządkowej wzywa osobę nie mającą uprawnień do przebywania na imprezie masowej albo zakłócającą porządek do opuszczenia imprezy masowej, informując ją o przyczynie wydania tego polecenia.
2. Przed przystąpieniem do czynności, o której mowa w ust. 1, pracownik służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu "Służba porządkowa" oraz podać swoje imię i nazwisko.
§  7. Pracownik służby porządkowej jest obowiązany:
1) nie wpuścić na imprezę masową osób, których dane znajdują się w rejestrze, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, oraz osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają tę imprezę,
3) ująć osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, i niezwłocznie przekazać Policji.
§  8.
1. Podejmując czynności, o których mowa w § 7, pracownik służby porządkowej, będący pracownikiem agencji ochrony osób i mienia, może użyć siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) i przepisach wydanych na jej podstawie.
2. W przypadku gdy działania, o których mowa w ust. 1, okazały się nieskuteczne, pracownik służby porządkowej powiadamia o tym organizatora imprezy, który niezwłocznie występuje o udzielenie pomocy do Policji.
§  9. Po ujęciu osoby pracownik służby porządkowej jest obowiązany:
1) poinformować osobę o przyczynach ujęcia,
2) sprawdzić, czy osoba ujęta posiada przedmioty, o których mowa w § 4 ust. 1,
3) odebrać przedmioty, o których mowa w § 4 ust. 1, i przekazać je Policji.
§  10. Pracownik służby porządkowej jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy medycznej, w granicach dostępnych środków i w zakresie posiadanej wiedzy, osobie ujętej, która ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytomność, a także na prośbę tej osoby, oraz niezwłocznie wezwać pomoc medyczną zapewnioną przez organizatora imprezy.
§  11.
1. Przebieg czynności, o których mowa w § 5, § 7 pkt 2 i 3, § 8 oraz § 9, dokumentuje się notatką służbową lub za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Notatka, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: dane osoby, w stosunku do której zostały podjęte czynności, określenie czasu, miejsca, rodzaju tych czynności, przyczyn i skutków ich podjęcia, a także imiona i nazwiska pracowników służby porządkowej, którzy dokonali tych czynności.
3. Notatka podlega przekazaniu organizatorowi imprezy, który jest obowiązany udostępnić ją na żądanie Policji.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.