Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 6 - Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu... - Dz.U.2019.1707 - OpenLEX

Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe - Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1707

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2019 r.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

§  116. 
Egzamin zawodowy jest przeprowadzany także dla uczniów, absolwentów i osób, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z przepisami rozdziałów 1-4.
§  117. 
W roku szkolnym 2019/2020 dyrektor szkoły, placówki lub centrum, w których po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy, oraz pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, u których po raz pierwszy ma być przeprowadzony ten egzamin, są obowiązani, do dnia 30 września 2019 r. zgłosić odpowiednio szkołę, placówkę, centrum, miejsce wskazane przez pracodawcę albo miejsce wskazane przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie upoważnienia, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Dyrektor szkoły, placówki lub centrum w zgłoszeniu podaje również numer szkoły, placówki lub centrum w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
§  118. 
Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., w zakresie dotyczącym przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 ogłasza się do dnia 12 września 2019 r.
§  119. 
Na rok szkolny 2019/2020 komunikat w sprawie:
1)
harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty,
2)
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy o systemie oświaty,
3)
listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego są jawne, wraz z podaniem miejsca udostępniania tych zadań do publicznej wiadomości, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret czwarte ustawy o systemie oświaty

- jest ogłaszany do dnia 12 września 2019 r.

§  120. 
Na rok szkolny 2019/2020 komunikat w sprawie:
1)
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.,
2)
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.

- jest ogłaszany do dnia 12 września 2019 r.

§  121. 
Na rok szkolny 2019/2020 informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego, o której mowa w § 15, jest ogłaszana do dnia 12 września 2019 r.
§  122. 
Na rok szkolny 2019/2020 informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w § 71, jest ogłaszana do dnia 12 września 2019 r.
§  123. 
Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w art. 44zzzg ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., złożone przed dniem 1 września 2019 r., na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., pozostają w mocy.
§  124. 
Wnioski o udzielenie upoważnienia do przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego, o których mowa w § 21 ust. 1, w roku szkolnym 2019/2020 oraz wnioski o udzielenie upoważnienia do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego, o których mowa w § 36 ust. 1, w roku szkolnym 2019/2020 składa się do dnia 30 września 2019 r.
§  125. 
Wnioski o udzielenie upoważnienia do przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w § 76 ust. 1 i 2, w roku szkolnym 2019/2020 oraz wnioski o udzielenie upoważnienia do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w § 93 ust. 1 i 2, w roku szkolnym 2019/2020 składa się do dnia 30 września 2019 r.
§  126. 
Osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, i osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, które nie złożyły deklaracji o przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do dnia 31 sierpnia 2019 r. w placówce kształcenia praktycznego albo ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego, składają deklaracje w centrum kształcenia zawodowego.
§  127. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 85 ust. 4 i § 86 ust. 2-4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1663), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).