Przepisy wspólne dla części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego - Rozdział 4 - Szczegółowe warunki i sposób... - Dz.U.2019.1707 - OpenLEX

Rozdział 4 - Przepisy wspólne dla części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego - Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1707

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2019 r.

Rozdział  4

Przepisy wspólne dla części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego

§  54. 
1. 
W dniu ogłaszania wyników egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego uzyskuje dostęp w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego do wyników egzaminu zawodowego uzyskanych przez zdających w danej szkole, w danej placówce, w danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy.
2. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o uzyskanych przez nich wynikach.
§  55. 
1. 
Informację o wynikach egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5 ustawy o systemie oświaty, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, placówki lub centrum, lub pracodawcy, któremu uczeń lub absolwent składał deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, lub osobie upoważnionej przez tego dyrektora szkoły, placówki lub centrum, lub pracodawcę, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty.
2. 
Dyrektor szkoły, placówki lub centrum lub pracodawca albo upoważniona przez nich osoba przekazuje uczniowi lub absolwentowi informację o wynikach egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5 ustawy o systemie oświaty, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy.
3. 
Informację o wynikach egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5 ustawy o systemie oświaty, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy odbiera w siedzibie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, a osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz osoba, która składała deklarację w okręgowej komisji egzaminacyjnej w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, a także absolwent szkoły, w której zlikwidowano kształcenie w danym zawodzie, dla której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznaczył inne miejsce zdawania egzaminu, odbierają we właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty.
§  56. 
1. 
Opłata za egzamin zawodowy przeprowadzany dla ucznia - młodocianego pracownika, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), oraz dla osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).
2. 
W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego przez osobę, o której mowa w ust. 1, opłata za ten egzamin wynosi:
1)
w przypadku części pisemnej - 1/3 opłaty, o której mowa w ust. 1;
2)
w przypadku części praktycznej - 2/3 opłaty, o której mowa w ust. 1.
3. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy osobę o niskich dochodach, na jej wniosek.
4. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, ubiegające się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy dołączają do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.
5. 
Opłatę za egzamin zawodowy wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem głównym egzaminu zawodowego.
§  57. 
1. 
Arkusze egzaminacyjne z części praktycznej egzaminu zawodowego, karty odpowiedzi, karty oceny oraz dokumentację, o której mowa w § 49 ust. 1 i § 50 ust. 1, a także zasady oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty.
2. 
Upoważnienia, o których mowa w art. 44zzzl ust. 1 ustawy o systemie oświaty, oraz wnioski o ich udzielenie lub przedłużenie, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2 oraz § 36 ust. 1 i 2, deklaracje oraz protokoły, o których mowa w § 33 ust. 4 i § 53 ust. 4, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 5 lat, licząc od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty.
§  58. 
Dyrektor szkoły, placówki lub centrum umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzenie na terenie szkoły, placówki lub centrum próbnego zastosowania propozycji zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego.