Część praktyczna egzaminu zawodowego - Rozdział 3 - Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz... - Dz.U.2019.1707 - OpenLEX

Rozdział 3 - Część praktyczna egzaminu zawodowego - Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1707

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2019 r.

Rozdział  3

Część praktyczna egzaminu zawodowego

§  34. 
1. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala szczegółowy harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego, uwzględniając harmonogram określony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, i przekazuje go przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych nie później niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty.
2. 
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie wcześniej niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, wskazuje zadania egzaminacyjne, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret czwarte ustawy o systemie oświaty, które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego planuje przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem zadań, o których mowa w ust. 2, w sposób zapewniający równomierne wykorzystanie wszystkich zadań wskazanych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w trakcie przeprowadzania egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
4. 
Dyrektor szkoły, placówki lub centrum, pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie dwóch tygodni od dnia wskazania przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zadań, o których mowa w ust. 2, mogą wystąpić do okręgowej komisji egzaminacyjnej z umotywowanym wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego posiadanego przez szkołę, placówkę, centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, innego niż określone do wykonania danego zadania egzaminacyjnego. Zmiana wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego nie może wiązać się ze zmianą zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w danym zadaniu egzaminacyjnym.
5. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, informuje wnioskodawcę o wyrażeniu zgody albo odmowie wyrażenia zgody w zakresie możliwości zmiany wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego, o której mowa w ust. 4.
§  35. 
1. 
Do części praktycznej egzaminu zawodowego:
1)
uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce albo centrum, w którym odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu;
2)
absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce albo centrum, w którym odbywał praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu;
3)
osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystępuje w podmiocie prowadzącym ten kurs zawodowy lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot.
2. 
W uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4, uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu zawodowego w innym miejscu niż miejsce, o którym mowa w ust. 1, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
3. 
Osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego zawodowego przystępują do części praktycznej egzaminu zawodowego w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor szkoły informuje:
1)
ucznia lub absolwenta o miejscu przystąpienia do części praktycznej egzaminu zawodowego nie później niż na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty;
2)
dyrektora placówki lub centrum lub pracodawcę o przystąpieniu ucznia lub absolwenta do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej placówce, danym centrum lub u danego pracodawcy nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty;
3)
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o miejscu przystąpienia ucznia lub absolwenta do części praktycznej egzaminu zawodowego nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty.
5. 
W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje:
1)
absolwenta o miejscu przystąpienia do części praktycznej egzaminu zawodowego nie później niż na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty;
2)
dyrektora szkoły, placówki lub centrum lub pracodawcę o przystąpieniu absolwenta do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce, danym centrum lub u danego pracodawcy nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty.
6. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje:
1)
zdającego o miejscu przystąpienia do części praktycznej egzaminu zawodowego nie później niż na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty;
2)
dyrektora szkoły, placówki lub centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy o przystąpieniu zdającego do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce, danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty.
§  36. 
1. 
Wniosek o udzielenie upoważnienia do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4 ustawy o systemie oświaty, składa się do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzona część praktyczna egzaminu zawodowego.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek o przedłużenie upoważnienia do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego na kolejny okres składa się nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki udzielono upoważnienia, lub okresu, na jaki przedłużono upoważnienie.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1)
nazwę i adres szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy i adres poczty elektronicznej oraz - jeżeli posiada - numer telefonu lub faksu, a w przypadku szkoły, placówki lub centrum - także imię i nazwisko dyrektora szkoły, placówki lub centrum;
2)
symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego, w zakresie której ma być przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego;
3)
liczbę:
a)
miejsc przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego,
b)
stanowisk egzaminacyjnych w każdym z miejsc przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego;
4)
informację o posiadaniu warunków, o których mowa w art. 44zzzl ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.
§  37. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego oraz bezpieczne i higieniczne warunki podczas przeprowadzania tej części egzaminu, w szczególności:
1)
nadzoruje przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych, w tym specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu zawodowego, a także materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia tej części egzaminu;
2)
zapewnia dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk egzaminacyjnych, w tym specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu zawodowego, a także materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia tej części egzaminu;
3)
sprawdza przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego;
4)
zapewnia udział asystentów technicznych przygotowujących stanowiska egzaminacyjne i zapewniających prawidłowe funkcjonowanie tych stanowisk, w tym specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w czasie przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.
2. 
Stanowisko egzaminacyjne przygotowuje się z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się egzamin zawodowy.
§  38. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego w poszczególnych miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
2. 
Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie zawodowym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.
§  39. 
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego oraz bezpieczne i higieniczne warunki podczas wykonywania przez zdających zadania lub zadań egzaminacyjnych w danym miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.
2. 
Przewodniczącym zespołu nadzorującego jest:
1)
nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w danej szkole, placówce lub danym centrum - w przypadku zespołu nadzorującego powołanego w szkole, placówce lub centrum;
2)
pracownik upoważniony przez danego pracodawcę - w przypadku zespołu nadzorującego powołanego u pracodawcy;
3)
pracownik upoważniony przez dany podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy - w przypadku zespołu nadzorującego powołanego w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy.
3. 
W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego zespołu nadzorującego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce lub centrum, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, przewodniczącym zespołu nadzorującego może być inny nauczyciel, w tym osoba posiadająca kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudniona w szkole, placówce lub centrum.
4. 
Przewodniczącego zespołu nadzorującego, o którym mowa w ust. 3, powołuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
§  40. 
1. 
W skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, wchodzą, jako członkowie zespołu, egzaminator lub egzaminatorzy, o których mowa w art. 44zzzn ust. 2 ustawy o systemie oświaty, obserwujący i oceniający część praktyczną. Liczbę egzaminatorów ustala się zgodnie z § 48.
2. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, wyznacza egzaminatorów, o których mowa w art. 44zzzn ust. 2 ustawy o systemie oświaty, do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje informację o wyznaczonych egzaminatorach przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
3. 
Egzaminatorem, o którym mowa w ust. 2, nie może być nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w szkole, placówce lub centrum, w którym jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego.
4. 
Egzaminatorem, o którym mowa w ust. 2, nie może być nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, w którym jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego.
5. 
Egzaminatorem, o którym mowa w ust. 2, nie może być nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudnieni u pracodawcy, u którego jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego.
6. 
Jeżeli wyznaczony egzaminator, o którym mowa w ust. 2, nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3-5, niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który wyznacza innego egzaminatora do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje informację o nowym egzaminatorze przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
§  41. 
1. 
Dyrektor szkoły, placówki lub centrum, pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy przekazują dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania i adres korespondencyjny oraz numer konta bankowego osób pełniących funkcję asystentów technicznych, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1 ustawy o systemie oświaty, niezbędne do zawarcia przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej umowy, o której mowa w art. 9c ust. 10a ustawy o systemie oświaty.
2. 
Asystentem technicznym może być osoba pełnoletnia, niebędąca uczniem szkoły albo słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w podmiocie, w którym przeprowadzany jest egzamin zawodowy, posiadająca kwalifikacje lub umiejętności właściwe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stanowisk egzaminacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.
3. 
Do zadań asystenta technicznego należy w szczególności:
1)
przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych, w tym materiałów i przyborów pomocniczych, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy o systemie oświaty, niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego, stanowiących wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych;
2)
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu zawodowego oraz, w razie konieczności, usuwanie awarii mogących wystąpić na stanowiskach egzaminacyjnych, w tym awarii specjalistycznego sprzętu lub maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu zawodowego;
3)
zapewnienie warunków gwarantujących samodzielną pracę zdających, z uwzględnieniem zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego;
4)
przeprowadzenie, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, instruktażu stanowiskowego dla zdających;
5)
usunięcie, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, pozostawionego przez zdającego rezultatu końcowego wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego oraz ocenieniu tego rezultatu końcowego przez egzaminatora;
6)
udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego jako osoba odgrywająca rolę pacjenta, klienta lub gościa podczas wykonywania przez zdającego zadania lub zadań egzaminacyjnych z poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego - w przypadku przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie, w którym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, wskazanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy o systemie oświaty.
§  42. 
1. 
W skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, wchodzą:
1)
nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w innej szkole, placówce lub centrum - w przypadku gdy część praktyczna jest przeprowadzana w szkole, placówce lub centrum;
2)
pracownik upoważniony odpowiednio przez danego pracodawcę lub dany podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy - w przypadku gdy część praktyczna jest przeprowadzana u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy lub w miejscach przez nich wskazanych; jeżeli podmiotem prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy jest szkoła, placówka lub centrum, skład zespołu nadzorującego ustala się zgodnie z pkt 1.
2. 
Nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zostają powołani w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, placówki lub centrum, w którym są zatrudnieni.
3. 
W skład zespołu nadzorującego, jako członkowie tego zespołu, mogą wchodzić również:
1)
nauczyciele lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w danej szkole, placówce lub danym centrum - w przypadku zespołu nadzorującego powołanego w szkole, placówce lub centrum;
2)
pracownicy upoważnieni przez danego pracodawcę - w przypadku zespołu nadzorującego powołanego u pracodawcy;
3)
pracownicy upoważnieni przez dany podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy - w przypadku zespołu nadzorującego powołanego w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy.
4. 
W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz pracownicy upoważnieni odpowiednio przez pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, którzy prowadzą ze zdającymi zajęcia edukacyjne objęte danym egzaminem zawodowym.
5. 
W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce lub centrum, w których jest przeprowadzany egzamin zawodowy, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce lub centrum.
6. 
Jeżeli w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, jest więcej niż 25 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
§  43. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może powierzyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole, placówce, danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy zorganizowanie części praktycznej egzaminu zawodowego także dla uczniów lub absolwentów innej szkoły lub szkół albo dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy w innym podmiocie prowadzącym dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, informując o tym dyrektorów właściwych szkół, placówek lub centrów, pracodawców lub podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty.
2. 
Jeżeli do części praktycznej egzaminu zawodowego uczniowie przystępują w szkole innej niż szkoła, do której uczęszczają, w placówce lub centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, członkami zespołu nadzorującego mogą być nauczyciele szkoły, do której uczęszczają uczniowie, lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy nie prowadzą z tymi uczniami zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem zawodowym.
§  44. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami oceny oraz innymi materiałami egzaminacyjnymi, niezbędnymi do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia tej części egzaminu zawodowego.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego.
4. 
W przypadku stwierdzenia, że przesyłka, o której mowa w ust. 1, została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.
5. 
W przypadku zadań, o których mowa w § 34 ust. 2, arkusze egzaminacyjne, opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, drukuje w odpowiedniej liczbie dyrektor danej szkoły, placówki lub centrum, pracodawca lub podmiot prowadzący dany kwalifikacyjny kurs zawodowy. Karty oceny oraz inne materiały egzaminacyjne, niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego dostarcza Centralna Komisja Egzaminacyjna lub dana okręgowa komisja egzaminacyjna w przypadku określonym w art. 9a ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. W odniesieniu do kart oceny oraz innych materiałów egzaminacyjnych przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
§  45. 
1. 
Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu zawodowego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, o których mowa w § 44 ust. 1, oraz karty oceny i inne materiały egzaminacyjne, o których mowa w § 44 ust. 5, nie zostały naruszone.
2. 
W przypadku stwierdzenia, że pakiety, o których mowa w § 44 ust. 1, oraz karty oceny lub inne materiały egzaminacyjne, o których mowa w § 44 ust. 5, zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza część praktyczną egzaminu zawodowego i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu części praktycznej egzaminu zawodowego oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokołach, o których mowa w § 53 ust. 1 i 4.
3. 
W przypadku stwierdzenia, że pakiety, o których mowa w § 44 ust. 1, nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących te pakiety w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.
4. 
W przypadku stwierdzenia, że karty oceny i inne materiały egzaminacyjne, o których mowa w § 44 ust. 5, nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających, przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących te karty oceny oraz inne materiały egzaminacyjne, a także arkusze egzaminacyjne, o których mowa w § 44 ust. 5, w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.
5. 
W dniu i o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego po uwzględnieniu szczegółowego harmonogramu, o którym mowa w § 34 ust. 1, oraz godzin przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego, o których mowa w § 46 ust. 1, zdający przybywają na miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują lub są dla nich losowane z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego numery stanowisk egzaminacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych w przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
6. 
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym pakiety, o których mowa w § 44 ust. 1, oraz arkusze egzaminacyjne, karty oceny i inne materiały egzaminacyjne, o których mowa w § 44 ust. 5, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne.
7. 
Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w pakiecie, o którym mowa w § 44 ust. 1, oraz arkuszu egzaminacyjnym, karcie oceny lub innym materiale egzaminacyjnym, o których mowa w § 44 ust. 5, i otrzymuje odpowiednio nowy pakiet, arkusz egzaminacyjny, kartę oceny lub inne materiały egzaminacyjne.
8. 
Informację o wymianie, o której mowa w ust. 7, zamieszcza się w protokołach, o których mowa w § 53 ust. 1 i 4. Wymianę odpowiednio pakietu, arkusza egzaminacyjnego, karty oceny lub innych materiałów egzaminacyjnych zdający potwierdza podpisem w wykazie, o którym mowa w § 53 ust. 3 pkt 1 lit. e.
9. 
Zdający zamieszcza w karcie oceny symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego, numer zadania, numer stanowiska egzaminacyjnego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie podpisuje karty oceny.
§  46. 
1. 
Część praktyczna egzaminu zawodowego rozpoczyna się o godzinie określonej w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy o systemie oświaty. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego określony w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z art. 44zzzm ust. 3 ustawy o systemie oświaty, rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy przez zdających.
2. 
Na zapoznanie się z treścią zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.
3. 
W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym, z wyjątkiem takich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie lub zawodach, w których zadanie lub zadania egzaminacyjne przy tym samym stanowisku egzaminacyjnym może wykonywać więcej niż jeden zdający.
4. 
W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego zdający nie powinni opuszczać miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
5. 
W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
6. 
Stanowiska egzaminacyjne powinny być tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielna praca zdających.
§  47. 
1. 
W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego i obserwatorzy, o których mowa w § 18.
2. 
W miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego mogą przebywać także asystenci techniczni i specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 8 pkt 5 ustawy o systemie oświaty.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 2, nie mogą być jednocześnie członkami zespołu nadzorującego.
§  48. 
1. 
W przypadku gdy rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, jeden egzaminator wchodzący w skład zespołu nadzorującego obserwuje i ocenia 6 zdających przystępujących do części praktycznej egzaminu zawodowego w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.
2. 
Jeżeli w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora obserwującego i oceniającego tych zdających.
3. 
Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych do części praktycznej egzaminu zawodowego w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego przystępuje mniej niż 6 zdających, zdających tych obserwuje i ocenia jeden egzaminator.
§  49. 
1. 
W przypadku gdy rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych rezultaty końcowe wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz związaną z nimi dokumentację i opuszczają miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.
2. 
Egzaminator wchodzący w skład zespołu nadzorującego, w obecności pozostałych osób wchodzących w skład tego zespołu, wypełnia karty oceny zdających i ocenia:
1)
jakość rezultatu końcowego - wyrobu lub usługi oraz związanej z nim dokumentacji pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu lub zadaniach egzaminacyjnych;
2)
jakość rezultatu pośredniego - w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych;
3)
przebieg wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych pod względem:
a)
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)
zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych.
3. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego wypełnione karty oceny zdających wraz z arkuszami egzaminacyjnymi i dokumentacją związaną z rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego, a następnie przekazuje te koperty niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
4. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, o których mowa w ust. 3, a następnie przekazuje je okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.
§  50. 
1. 
W przypadku gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych arkusze egzaminacyjne i dokumentację i opuszczają miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.
2. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego arkusze egzaminacyjne i dokumentację, o której mowa w ust. 1, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje te koperty niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, o których mowa w ust. 2, a następnie przekazuje je okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.
§  51. 
1. 
Egzaminatorzy, o których mowa w art. 44zzzn ust. 3 ustawy o systemie oświaty, sprawdzają i oceniają dokumentację będącą jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz wypełniają karty oceny zdających.
2. 
Egzaminatorzy, o których mowa w art. 44zzzn ust. 3 ustawy o systemie oświaty, przed sprawdzaniem dokumentacji, o której mowa w ust. 1, uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez okręgową komisję egzaminacyjną.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzzn ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
1)
kieruje pracą zespołu egzaminatorów, w szczególności przygotowuje i przeprowadza szkolenia egzaminatorów w zakresie sprawdzania i oceniania wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych przez zdających;
2)
organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów.
§  52. 
1. 
W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu tej części egzaminu zawodowego i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego.
§  53. 
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza protokół z przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego w danym miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego. W protokole zamieszcza się:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty;
2)
symbol i nazwę każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego, z zakresu której była przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego w danym miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego;
3)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
4)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
5)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
6)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część praktyczną egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
7)
liczbę zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
8)
liczbę zdających, którym wymieniono odpowiednio pakiet, o którym mowa w § 44 ust. 1, lub arkusz egzaminacyjny, kartę oceny lub inny materiał egzaminacyjny, o których mowa w § 44 ust. 5, zgodnie z § 45 ust. 8;
9)
informację o działaniach podjętych zgodnie z § 45 ust. 2;
10)
godzinę rozpoczęcia pracy przez zdających;
11)
skład zespołu nadzorującego;
12)
informacje o egzaminatorach: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny egzaminatora, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy o systemie oświaty, i miejsce zatrudnienia - w przypadku części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa;
13)
imiona i nazwiska:
a)
obserwatorów obecnych w czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
b)
osób, o których mowa w § 47 ust. 2;
14)
uwagi o przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego;
15)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 3.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
3. 
Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykaz zdających w danym miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego zawierający:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty,
b)
symbol i nazwę każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego, z zakresu której była przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego w danym miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego,
c)
informację o miejscu przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego,
d)
informacje o zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:
którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji,
którzy przystąpili do części praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji,
którzy nie przystąpili do części praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji,
którym przerwano i unieważniono część praktyczną egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wraz z przyczyną tego unieważnienia,
którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
którym wymieniono odpowiednio pakiet, o którym mowa w § 44 ust. 1, lub arkusz egzaminacyjny, kartę oceny lub inny materiał egzaminacyjny, o których mowa w § 44 ust. 5, zgodnie z § 45 ust. 8,
e)
podpisy zdających;
2)
w przypadku części praktycznej egzaminu zawodowego z kwalifikacji, w których jedynym rezultatem wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja - wypełnione arkusze egzaminacyjne oraz pozostałą dokumentację związaną z rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych przez zdającego podczas egzaminu oraz karty oceny zapakowane w zwrotne koperty, a w przypadku zdających, o których mowa w pkt 1 lit. d tiret czwarte - również zadanie lub zadania egzaminacyjne tych zdających;
3)
w przypadku części praktycznej egzaminu zawodowego z kwalifikacji, w których rezultatem wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa - dokumentację związaną z rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz wypełnione karty oceny zapakowane w zwrotne koperty, a w przypadku zdających, o których mowa w pkt 1 lit. d tiret czwarte - również zadanie lub zadania egzaminacyjne tych zdających.
4. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce, danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy. W protokole zbiorczym zamieszcza się:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty;
2)
symbol i nazwę każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego, z zakresu której była przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego w danym miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego;
3)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
4)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
5)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
6)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część praktyczną egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
7)
liczbę zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
8)
liczbę zdających, którym wymieniono odpowiednio pakiet, o którym mowa w § 44 ust. 1, lub arkusz egzaminacyjny, kartę oceny lub inny materiał egzaminacyjny, o których mowa w § 44 ust. 5, zgodnie z § 45 ust. 8;
9)
informacje o zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, którym przerwano i unieważniono część praktyczną egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
10)
imiona i nazwiska:
a)
obserwatorów obecnych w czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
b)
osób, o których mowa w § 47 ust. 2;
11)
informację o działaniach podjętych zgodnie z § 45 ust. 2;
12)
uwagi o przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego;
13)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 6.
5. 
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w dwóch egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła niezwłocznie okręgowej komisji egzaminacyjnej.
6. 
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 4, dołącza się protokoły z przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego w poszczególnych miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3.