Część pisemna egzaminu zawodowego - Rozdział 2 - Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu... - Dz.U.2019.1707 - OpenLEX

Rozdział 2 - Część pisemna egzaminu zawodowego - Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1707

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2019 r.

Rozdział  2

Część pisemna egzaminu zawodowego

§  19. 
1. 
Zadania egzaminacyjne w części pisemnej egzaminu zawodowego są wybierane losowo dla każdego zdającego z bazy zadań egzaminacyjnych prowadzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną według algorytmu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
2. 
Zadania egzaminacyjne w bazie zadań egzaminacyjnych oraz algorytm, o którym mowa w ust. 1, nie są podawane do publicznej wiadomości.
§  20. 
1. 
Do części pisemnej egzaminu zawodowego:
1)
uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza;
2)
absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył;
3)
osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystępuje w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot.
2. 
W uzasadnionych przypadkach uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić do części pisemnej egzaminu zawodowego w innym miejscu niż miejsce, o którym mowa w ust. 1, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
3. 
Osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego zawodowego przystępują do części pisemnej egzaminu zawodowego w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje:
1)
zdającego o miejscu przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego nie później niż na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty;
2)
dyrektora szkoły, placówki lub centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy o przystąpieniu zdającego do części pisemnej egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce, danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty.
§  21. 
1. 
Wniosek o udzielenie upoważnienia do przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4 ustawy o systemie oświaty, składa się do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu zawodowego.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek o przedłużenie upoważnienia do przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego na kolejny okres składa się nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki udzielono upoważnienia, lub okresu, na jaki przedłużono upoważnienie.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1)
nazwę i adres szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy i adres poczty elektronicznej oraz - jeżeli posiada - numer telefonu lub faksu, a w przypadku szkoły, placówki lub centrum - także imię i nazwisko dyrektora szkoły, placówki lub centrum;
2)
liczbę:
a)
sal egzaminacyjnych, w których ma być przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego,
b)
indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie w każdej sali egzaminacyjnej,
c)
stanowisk przygotowanych dla osoby albo osób odpowiedzialnych za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym za przygotowanie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie i prawidłowe funkcjonowanie tych stanowisk w czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego, wyposażonych zgodnie z wymogami określonymi w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy o systemie oświaty, na dzień składania tego wniosku;
3)
oświadczenie o zapewnieniu osoby albo osób odpowiedzialnych za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o których mowa w pkt 2 lit. c;
4)
oświadczenie, że osoba albo osoby odpowiedzialne za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o których mowa w pkt 2 lit. c:
a)
odbędą szkolenie w zakresie obsługi elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną,
b)
przeprowadzą próbne uruchomienie elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego przed uzyskaniem upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, oraz ponownie po uzyskaniu takiego upoważnienia, w terminie określonym przez okręgową komisję egzaminacyjną;
5)
oświadczenie o zapewnieniu warunków do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez każdego zdającego.
§  22. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego oraz bezpieczne i higieniczne warunki podczas przeprowadzania tej części egzaminu, w szczególności:
1)
nadzoruje przygotowanie sal egzaminacyjnych;
2)
zapewnia przygotowanie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego;
3)
sprawdza przygotowanie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie w dniu przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego;
4)
zapewnia obecność w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy osoby albo osób odpowiedzialnych za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 2 lit. c.
2. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
3. 
Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie zawodowym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.
§  23. 
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej.
2. 
W skład zespołu nadzorującego wchodzi:
1)
w przypadku zespołu nadzorującego powołanego w szkole, placówce lub centrum - co najmniej dwóch nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel:
a)
jest zatrudniony w innej szkole, placówce lub centrum,
b)
jest zatrudniony w szkole, placówce lub centrum, w którym jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
2)
w przypadku zespołu nadzorującego powołanego u pracodawcy - co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez danego pracodawcę lub pracowników upoważnionych przez innych pracodawców, z których co najmniej jeden nie prowadzi ze zdającymi zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem zawodowym; jeden z tych pracowników pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
3)
w przypadku zespołu nadzorującego powołanego w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy - co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez dany podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy lub pracowników upoważnionych przez inne podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, z których co najmniej jeden nie prowadzi ze zdającymi zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem zawodowym; jeden z tych pracowników pełni funkcję przewodniczącego zespołu; jeżeli podmiotem prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy jest szkoła, placówka lub centrum, skład zespołu nadzorującego ustala się zgodnie z pkt 1.
3. 
W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce lub centrum, w których jest przeprowadzany egzamin zawodowy, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce lub centrum.
4. 
W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli, o których mowa w ust. 3, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
5. 
Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
6. 
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole, placówce lub centrum zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, placówki lub centrum, w którym jest zatrudniony.
7. 
W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy prowadzą ze zdającymi zajęcia edukacyjne objęte danym egzaminem zawodowym.
§  24. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może powierzyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole, placówce, danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy zorganizowanie części pisemnej egzaminu zawodowego także dla uczniów lub absolwentów innej szkoły lub szkół albo dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy w innym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, informując o tym dyrektora właściwej szkoły, placówki lub centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty.
2. 
Jeżeli do części pisemnej egzaminu zawodowego uczniowie przystępują w szkole innej niż szkoła, do której uczęszczają, w placówce lub centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, członkami zespołu nadzorującego mogą być nauczyciele szkoły, do której uczęszczają uczniowie lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy nie prowadzą z tymi uczniami zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem zawodowym.
§  25. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż na dwa tygodnie przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego wskazuje w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego dzień oraz godzinę przystąpienia danego zdającego do części pisemnej egzaminu zawodowego, uwzględniając termin główny przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego, określony w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, oraz niezwłocznie informuje tego zdającego o tym terminie.
2. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pobiera pliki zawierające materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu zawodowego, w tym zadania egzaminacyjne i dane do przygotowania dla zdających kart identyfikacyjnych, w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przekazuje pobrane pliki osobie albo osobom odpowiedzialnym za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 2 lit. c.
3. 
Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
4. 
Dla każdego zdającego przygotowuje się kartę identyfikacyjną, która zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego oraz dane do logowania do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego obejmujące nazwę użytkownika i hasło.
§  26. 
1. 
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu zawodowego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających, przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących karty identyfikacyjne zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.
2. 
W wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego dniu i godzinie zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują lub są dla nich losowane z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego numery indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie w przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
3. 
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym karty identyfikacyjne.
4. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odbiera hasło do pliku z zadaniami egzaminacyjnymi, o godzinie określonej i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a następnie przekazuje to hasło przewodniczącym zespołów nadzorujących.
5. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje hasło osobie albo osobom odpowiedzialnym za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 2 lit. c, w celu odszyfrowania zadań egzaminacyjnych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego.
6. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym wpisanie nazwy użytkownika i hasła zawartych w karcie identyfikacyjnej oraz poleca sprawdzenie poprawności funkcjonowania indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie.
7. 
Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego nieprawidłowości w funkcjonowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego wspomaganego elektronicznie.
8. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego wspomaganego elektronicznie przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który podejmuje decyzję co do dalszych działań. W uzasadnionych przypadkach decyzję tę podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w porozumieniu z dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej. Informację o stwierdzeniu nieprawidłowości oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokołach, o których mowa w § 33 ust. 1 i 4.
§  27. 
1. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego i obserwatorzy, o których mowa w § 18.
2. 
W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także:
1)
osoba albo osoby odpowiedzialne za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 2 lit. c;
2)
specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym - w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 8 pkt 5 ustawy o systemie oświaty.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 2, nie mogą być jednocześnie członkami zespołu nadzorującego.
§  28. 
1. 
Część pisemna egzaminu zawodowego rozpoczyna się o godzinie wskazanej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego. Czas trwania części pisemnej egzaminu zawodowego określony w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z art. 44zzzm ust. 3 ustawy o systemie oświaty, rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia przez zdającego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych i jest rejestrowany dla każdego zdającego w indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie.
2. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego:
1)
zdający jest na bieżąco informowany o godzinie zakończenia części pisemnej egzaminu zawodowego oraz o czasie, jaki mu pozostał do zakończenia egzaminu zawodowego;
2)
każdy zdający pracuje przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie;
3)
zdający nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
4. 
W przypadku udzielenia zdającemu zgody na opuszczenie sali egzaminacyjnej przewodniczący zespołu nadzorującego albo osoba odpowiedzialna za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o której mowa w § 21 ust. 3 pkt 2 lit. c, rejestruje w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego godzinę wyjścia zdającego z sali egzaminacyjnej oraz godzinę powrotu do sali egzaminacyjnej. Czas trwania części pisemnej egzaminu zawodowego tego zdającego przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie zostaje przedłużony o czas, jaki zdający przebywał poza salą egzaminacyjną.
5. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
6. 
Odległość między indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi wspomaganym elektronicznie powinna zapewniać samodzielną pracę zdających.
§  29. 
Bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej egzaminu zawodowego zdający uzyskuje wstępną informację o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone przez zdających zostają zapisane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego, a następnie przesłane w postaci elektronicznej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Po przesłaniu odpowiedzi do okręgowej komisji egzaminacyjnej są one automatycznie archiwizowane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego.
§  30. 
1. 
W celu umożliwienia zdającym dostępu do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi, po upływie terminu przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, niezależnie od prawa do wglądu, o którym mowa w art. 44zzzt ustawy o systemie oświaty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, otrzymuje od dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej kod umożliwiający dostęp do treści rozwiązanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi przez zdających w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego.
2. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniona przez niego osoba umożliwia zdającemu dostęp do treści rozwiązywanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi przez zdającego, wraz ze wskazaniem prawidłowych odpowiedzi. Dostęp do treści rozwiązywanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego jest możliwy przez okres dwóch tygodni od dnia zakończenia przeprowadzania tej części egzaminu zawodowego.
3. 
Zdający mogą uzyskać dostęp do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w miejscu, w którym przystąpili do części pisemnej egzaminu zawodowego, po wpisaniu w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego nazwy użytkownika i hasła zawartych w karcie identyfikacyjnej, o której mowa w § 25 ust. 4.
§  31. 
1. 
W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu tej części egzaminu zawodowego i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego.
§  32. 
W przypadku laureata i finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej, o których mowa w art. 44zzze ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zamieszcza w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego informację o uzyskanym przez ucznia albo absolwenta tytule odpowiednio laureata lub finalisty uprawniającym do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.
§  33. 
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza protokół z przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej. W protokole zamieszcza się:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty;
2)
symbol i nazwę każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego, z zakresu której była przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej;
3)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
4)
liczbę laureatów lub finalistów turniejów lub olimpiad tematycznych, o których mowa w art. 44zzze ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
5)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
6)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części pisemnej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
7)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
8)
liczbę zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
9)
informację o działaniach podjętych zgodnie z § 26 ust. 8;
10)
godzinę rozpoczęcia pracy przez zdających;
11)
skład zespołu nadzorującego;
12)
imiona i nazwiska:
a)
obserwatorów obecnych w czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
b)
osób, o których mowa w § 27 ust. 2;
13)
uwagi o przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego;
14)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 3.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
3. 
Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wykaz zdających w danym dniu i godzinie w danej sali egzaminacyjnej zawierający:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty;
2)
symbol i nazwę każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego, z zakresu której była przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej;
3)
dzień i godzinę przeprowadzenia części pisemnej egzaminu zawodowego oraz numer sali egzaminacyjnej;
4)
informacje o zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:
a)
którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji,
b)
którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji,
c)
którzy nie przystąpili do części pisemnej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji,
d)
którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wraz z przyczyną tego unieważnienia,
e)
którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
5)
podpisy zdających.
4. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy z przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce, danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy. W protokole zbiorczym zamieszcza się:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty;
2)
symbol i nazwę każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego, z zakresu której była przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej;
3)
dzień lub dni i godziny przeprowadzenia części pisemnej egzaminu zawodowego;
4)
liczbę sal egzaminacyjnych, w których została przeprowadzona część pisemna egzaminu zawodowego;
5)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
6)
liczbę laureatów lub finalistów turniejów lub olimpiad tematycznych, o których mowa w art. 44zzze ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
7)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
8)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części pisemnej egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
9)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
10)
liczbę zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
11)
informacje o zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
12)
imiona i nazwiska:
a)
obserwatorów obecnych w czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
b)
osób, o których mowa w § 27 ust. 2;
13)
informację o działaniach podjętych zgodnie z § 26 ust. 8;
14)
uwagi o przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego;
15)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 6.
5. 
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w dwóch egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła niezwłocznie okręgowej komisji egzaminacyjnej.
6. 
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1)
protokoły z przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego w poszczególnych dniach, godzinach i salach egzaminacyjnych wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3;
2)
kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej, o których mowa w art. 44zzze ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stanowiących podstawę zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.