Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.910

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa"

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres i formę finansowego wspierania ze środków budżetu państwa organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, dotychczasowe gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego gimnazjum oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwane dalej "szkołami", w realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego "Niepodległa", ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021;
2) zakres informacji, jakie zawierają wniosek szkoły i wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego;
3) sposób i tryb oceny i wyboru wniosków, o których mowa w pkt 2, do udzielenia wsparcia finansowego;
4) sposób rozliczenia środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego;
5) sposób monitorowania i oceny realizacji zadania, na które udzielono wsparcia finansowego.
§  2. 
1.  Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa jest udzielane na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole w formie:
1) wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów oraz
2) wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.
2.  Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1, może obejmować dodatkowo inne działania związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w szczególności koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice lub imprezy sportowe.
3.  Działania, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być realizowane w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
§  3. 
1.  Wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa udziela się w formie dotacji organom prowadzącym szkoły:
1) jednostkom samorządu terytorialnego;
2) osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego;
3) osobom fizycznym.
2.  Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, o którym mowa w § 2.
3.  Wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego wynosi od 3000 zł do 50 000 zł.
4.  Wysokość wsparcia finansowego dla szkoły wynosi od 3000 zł do 10 000 zł.
§  4. 
1.  Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego albo z inicjatywy rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego występuje do organu prowadzącego szkołę, w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r., z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania, o którym mowa w § 2, w danej szkole.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę, adres siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej szkoły;
2) opis grup odbiorców zadania;
3) zakładane cele realizacji zadania;
4) sposób, formy i miejsce realizacji zadania;
5) opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań objętych zadaniem;
6) zakładane rezultaty realizacji zadania;
7) informację o doświadczeniu i osiągnięciach szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej;
8) informację o zakresie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym dotyczącej realizacji zadania;
9) kosztorys z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania;
10) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na realizację zadania, zgodnie z § 3 ust. 4;
11) podpis dyrektora szkoły lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania szkoły.
§  5. 
1.  Organ prowadzący szkołę weryfikuje wnioski szkół pod względem zgodności działań z zakresem zadania, o którym mowa w § 2, oraz kompletności i prawidłowości danych zawartych w tych wnioskach, a następnie rekomenduje je do udzielenia wsparcia finansowego, biorąc pod uwagę maksymalną kwotę wsparcia finansowego dla organu prowadzącego, o której mowa w § 3 ust. 3.
2.  Rekomendacji nie podlegają wnioski szkół zawierające działania niezgodne z zakresem zadania, o którym mowa w § 2, niezawierające danych, o których mowa w § 4 ust. 2, lub złożone po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3.  Organ prowadzący szkołę, na podstawie rekomendowanych wniosków szkół, przygotowuje jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania, o którym mowa w § 2, w tych szkołach i składa go do wojewody właściwego ze względu na siedzibę organu prowadzącego w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r.
4.  Wniosek organu prowadzącego zawiera:
1) nazwę, adres siedziby, a w przypadku osoby fizycznej - adres miejsca zamieszkania, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej organu prowadzącego;
2) numery REGON i NIP organu prowadzącego;
3) wykaz szkół, których wnioski zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania, o którym mowa w § 2, wraz z kwotą finansowego wkładu własnego organu prowadzącego w odniesieniu do każdej z tych szkół;
4) łączną wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na realizację zadania, o którym mowa w § 2, w szkołach, o których mowa w pkt 3, zgodnie z § 3 ust. 3;
5) zobowiązanie organu prowadzącego do promocji zadania, o którym mowa w § 2 - w przypadku uzyskania wsparcia finansowego przez szkołę lub szkoły, o których mowa w pkt 3;
6) imię i nazwisko, funkcję oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania organu prowadzącego;
7) oryginały albo kopie wniosków szkół, o których mowa w pkt 3;
8) dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.
§  6. 
1.  Wojewoda powołuje zespół do oceny wniosków organów prowadzących.
2.  Zespół składa się z co najmniej pięciu osób, w tym co najmniej trzech przedstawicieli kuratora oświaty.
3.  Wojewoda zapewnia warunki pracy zespołu.
§  7. 
1.  Zespół, o którym mowa w § 6 ust. 1, dokonuje oceny wniosków organów prowadzących pod względem formalnym i wniosków szkół, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, pod względem merytorycznym.
2.  Ocenie pod względem formalnym podlegają:
1) złożenie wniosku przez uprawniony organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1;
2) złożenie wniosku w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3;
3) złożenie przez organ prowadzący nie więcej niż jednego wniosku;
4) zgodność wnioskowanych kwot wsparcia finansowego zawartych we wnioskach szkół, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, z kwotą, o której mowa w § 3 ust. 4;
5) zgodność łącznej wnioskowanej przez organ prowadzący kwoty wsparcia finansowego z kwotą, o której mowa w § 3 ust. 3;
6) zapewnienie przez organ prowadzący co najmniej 20% finansowego wkładu własnego;
7) zgodność terminu realizacji zadania z terminem, o którym mowa w § 2 ust. 3;
8) zapewnienie promocji zadania przez organ prowadzący;
9) podpisanie wniosku organu prowadzącego i wniosków szkół, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, przez osoby upoważnione odpowiednio do reprezentowania organu prowadzącego lub szkoły;
10) dołączenie dokumentów potwierdzających upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.
3.  Jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełnia wymagań formalnych określonych w ust. 2, dołączone do niego wnioski szkół, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, nie podlegają ocenie merytorycznej.
4.  Ocenie pod względem merytorycznym podlega:
1) zgodność działań z zakresem zadania, o którym mowa w § 2 - maksymalnie 5 punktów;
2) rzeczowość i spójność działań - maksymalnie 5 punktów;
3) dobór sposobu i form realizacji zadania, o którym mowa w § 2, do potrzeb odbiorców - maksymalnie 10 punktów;
4) stopień upowszechnienia działań wśród odbiorców - maksymalnie 5 punktów.
5.  Wnioski szkół, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały co najmniej 20 punktów, są rekomendowane przez zespół do udzielenia wsparcia finansowego.
6.  Zespół sporządza protokół, który zawiera:
1) wykaz szkół, których wnioski zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego, wraz z wnioskowanymi kwotami wsparcia finansowego, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 10, oraz liczbą otrzymanych punktów;
2) wykaz szkół, których wnioski nie zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego, wraz z liczbą otrzymanych punktów;
3) wykaz szkół, których wnioski nie podlegały ocenie merytorycznej z powodu, o którym mowa w ust. 3;
4) datę sporządzenia protokołu;
5) podpisy członków zespołu.
7.  Wojewoda zatwierdza protokół oraz przekazuje go, wraz z wnioskami organów prowadzących zawierającymi wnioski szkół, o których mowa w ust. 6 pkt 1, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 23 lipca 2018 r.
§  8. 
1.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania powołuje zespół do oceny wniosków szkół, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 1.
2.  Zespół składa się z co najmniej pięciu pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zaprosić do udziału w pracach zespołu z głosem doradczym osoby, które:
1) posiadają szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej lub
2) reprezentują organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, których działalność statutowa dotyczy edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej, lub
3) są przedstawicielami Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.
4.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia warunki pracy zespołu.
§  9. 
1.  Zespół, o którym mowa w § 8 ust. 1, dokonuje oceny wniosków, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 1, w terminie do dnia 13 sierpnia 2018 r.
2.  Ocenie podlega:
1) jakość koncepcji działań objętych zadaniem, o którym mowa w § 2 - maksymalnie 10 punktów;
2) doświadczenie i osiągnięcia szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej - maksymalnie 10 punktów;
3) zaangażowanie i szeroki udział środowiska szkolnego i lokalnego - maksymalnie 10 punktów;
4) celowość i efektywność wydatków przewidzianych w kosztorysie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 9, przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w § 2 - maksymalnie 10 punktów.
3.  Wnioski szkół, które w wyniku oceny otrzymały co najmniej 35 punktów, zespół rekomenduje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania do udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania, o którym mowa w § 2.
4.  W przypadku gdy wniosek szkoły obejmuje wydatki, które nie są niezbędne do realizacji zadania, o którym mowa w § 2, lub nie są bezpośrednio związane z jego realizacją, zespół może rekomendować ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania udzielenie wsparcia finansowego w wysokości odpowiadającej części wnioskowanej przez szkołę kwoty, jednak nie mniejszej niż 3000 zł.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zespół wskazuje, wraz z uzasadnieniem, pozycje kosztorysu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 9, które nie mogą być sfinansowane w ramach wsparcia finansowego.
§  10. 
1.  Zespół, o którym mowa w § 8 ust. 1, sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania protokół, który zawiera:
1) wykaz szkół, których wnioski zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego, wraz z wnioskowanymi kwotami wsparcia finansowego, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 10, oraz liczbą otrzymanych punktów, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 4 - również informacją, o której mowa w § 9 ust. 5;
2) wykaz szkół, których wnioski nie zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego, wraz z liczbą otrzymanych punktów;
3) datę sporządzenia protokołu;
4) podpisy członków zespołu.
2.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r., na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego, wskazując szkoły, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 2, wraz z kwotą tego wsparcia.
3.  Wykaz szkół, o których mowa w ust. 2, wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego oraz nazwą organu prowadzącego, jest ogłaszany niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§  11. 
1.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje organom prowadzącym szkoły środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na podstawie umowy zawartej między tym ministrem a organem prowadzącym szkołę, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62).
2.  Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, następuje w terminie do dnia 14 września 2018 r.
3.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje organom prowadzącym szkoły środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.
4.  Rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego przez organy prowadzące szkoły następuje w terminie i w sposób określony w umowie, o której mowa w ust. 1, na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 5.
5.  Organy prowadzące szkoły, w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r., przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w § 2, zawierające:
1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach zadania;
2) informację o działaniach zrealizowanych w ramach zadania oraz o sposobie jego promocji;
3) wnioski z realizacji zadania.
§  12.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 1 lutego 2019 r., na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 11 ust. 5, dokonuje zbiorczej analizy i oceny realizacji zadania, o którym mowa w § 2, i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawozdanie w tej sprawie.
§  13. 
1.  Dla celów bieżącego monitorowania realizacji zadania, o którym mowa w § 2, szkoły i organy prowadzące szkoły, na żądanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, są obowiązane do udzielania informacji na temat bieżącego stanu realizacji zadania.
2.  Szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodowie są obowiązani do udziału w badaniach na potrzeby ewaluacji realizacji zadania, o którym mowa w § 2.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.