Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.759

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zwane dalej "szkołami", w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym wspomagania organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, realizowanego na podstawie Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń", ustanowionego uchwałą nr 77/2015 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń", zwanego dalej "programem";
2)
sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu;
3)
tryb weryfikacji wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego;
4)
zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego.
1.
Organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa, zwanego dalej "wsparciem finansowym".
2.
Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup książek niebędących podręcznikami, zwanych dalej "książkami", do bibliotek szkolnych.
3.
Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić:
1)
podjęcie przez szkoły, w odniesieniu do których uzyskał to wsparcie, współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującej:
a)
konsultowanie planowanych zakupów książek,
b)
wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo;
2)
zorganizowanie co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów;
3)
uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
4)
zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
5)
dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.
1.
Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym szkoły:
1)
jednostkom samorządu terytorialnego;
2)
osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego;
3)
osobom fizycznym;
4)
ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.
Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji dla organów prowadzących, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz w formie dofinansowania dla ministra, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
3.
Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
4.
Warunek określony w ust. 3 nie dotyczy organu prowadzącego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
5.
Do wkładu własnego, o którym mowa w ust. 3, zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 10 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2015 r.
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego, z przeznaczeniem na zakup książek, wynosi:
1)
dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi do 70 - 1000 zł;
2)
dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170 - 1300 zł;
3)
dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170 - 2170 zł.
1.
Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowane na 2015 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między wojewodów oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące szkoły kwot wsparcia finansowego na zakup książek, o których mowa w § 4.
2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje wojewodom oraz ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o wysokości środków budżetu państwa przydzielonych na wsparcie finansowe.
1.
Do dnia 24 czerwca 2015 r. dyrektor szkoły - z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego - składa do organu prowadzącego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wniosek powinien zawierać następujące dane dotyczące szkoły:
1)
nazwę i adres szkoły;
2)
numer REGON szkoły;
3)
liczbę uczniów;
4)
zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej;
5)
kalkulację kosztów zakupu książek;
6)
wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły dołącza opinie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, dotyczące planowanego zakupu książek.
3.
Do dnia 8 lipca 2015 r. z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek:
1)
organ prowadzący szkołę, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, występuje do wojewody;
2)
szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, występuje do tego ministra.
4.
Wniosek organu prowadzącego szkołę do wojewody, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać:
1)
nazwę i adres organu prowadzącego szkołę;
2)
liczbę szkół wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;
3)
numery REGON szkół wnioskujących o uzyskanie wsparcia finansowego;
4)
zwięzły opis aktualnego wyposażenia bibliotek szkół wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;
5)
zbiorczą kalkulację kosztów zakupu książek;
6)
wnioskowaną, łączną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek;
7)
informację o finansowym wkładzie własnym.
5.
Wojewoda oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania odpowiednio zbiorczą informację o wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące szkoły kwot wsparcia finansowego, bądź zbiorczą informację o wysokości wnioskowanych kwot przez szkoły, o których mowa w ust. 1 pkt 6, do dnia 24 lipca 2015 r.
1.
Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego weryfikują pod względem formalnym zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w terminie do dnia 7 sierpnia 2015 r.
2.
Zespół składa się z co najmniej czterech osób, w tym co najmniej jednego przedstawiciela kuratora oświaty, a w przypadku zespołu powołanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, co najmniej jednego przedstawiciela specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3.
Wojewoda i minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zapewniają warunki pracy zespołu.
Z przeprowadzonej weryfikacji wniosków zespół sporządza protokół i przedkłada go odpowiednio wojewodzie albo ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Protokół zawiera w szczególności wykaz szkół zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia finansowego, wraz z wnioskowanymi kwotami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6.
1.
Wojewoda, na podstawie weryfikacji formalnej, o której mowa w § 7 ust. 1, w ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających na dane województwo, o której mowa w § 5 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3.
2.
Wojewoda podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.
3.
Organy prowadzące szkoły, które otrzymały dotację od wojewody, podają do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.
4.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na podstawie weryfikacji formalnej, o której mowa w § 7 ust. 1, w ramach kwoty środków z budżetu państwa przypadających temu ministrowi, o której mowa w § 5 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.
5.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podaje do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.
1.
Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym szkoły środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek następuje na podstawie umowy zawartej między wojewodą a organem prowadzącym szkołę, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
2.
Zawarcie umowy pomiędzy wojewodą a organem prowadzącym szkołę powinno nastąpić niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3.
Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym szkoły środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.
4.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazuje szkołom, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 2, środki otrzymane w formie dofinansowania na zakup książek, w terminach uzgodnionych z tymi szkołami.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może występować do organów prowadzących szkoły i szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu, o wypełnienie i przekazanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji programu.
1.
Rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego na zakup książek przez organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, następuje w terminie i w sposób określony w umowie, o której mowa w § 10 ust. 1, na podstawie przedłożonych wojewodzie dowodów poniesienia wydatków.
2.
Organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r., przekażą wojewodzie sprawozdanie z realizacji programu, zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 2 ust. 3;
2)
wnioski z realizacji programu.
3.
Wojewoda, w terminie do dnia 30 lipca 2016 r., dokona oceny efektów realizacji programu na terenie województwa oraz przekaże ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji programu, zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu na terenie województwa;
2)
wnioski z realizacji programu.
4.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w terminie do dnia 30 lipca 2016 r., dokona oceny efektów realizacji programu w prowadzonych przez siebie szkołach oraz przekaże ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji programu, zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu przez szkoły prowadzone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 2 ust. 3;
2)
wnioski z realizacji programu.
5.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 września 2016 r., dokona analizy i oceny realizacji programu na terenie kraju i przedłoży Radzie Ministrów sprawozdanie w tej sprawie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.