Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w... - Dz.U.2015.1667 - OpenLEX

Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1667

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 października 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych" "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", ustanowionego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", zwanego dalej "Programem";
2)
zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie wsparcia finansowego;
3)
tryb oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego;
4)
sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu;
5)
sposób monitorowania i oceny realizacji Programu.
1.
Organom prowadzącym:
1)
publiczne i niepubliczne:
a)
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych,
b)
szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne

- zwane dalej "szkołami",

2)
szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwane dalej "szkołami za granicą",
3)
publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne

- udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa, zwanego dalej "wsparciem finansowym".

2.
Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), zwanych dalej "książkami", do bibliotek szkolnych, bibliotek szkół za granicą oraz bibliotek pedagogicznych.
3.
Organ prowadzący może otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół, szkół za granicą lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
4.
W przypadku nieuzyskania przez organ prowadzący w danym roku wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły, szkoły za granicą lub biblioteki pedagogicznej, organ prowadzący może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły, szkoły za granicą lub biblioteki pedagogicznej.
5.
W przypadku szkół za granicą ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
1.
Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:
1)
zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
2)
podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:
a)
planowanie zakupów książek,
b)
wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
3)
zorganizowały w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;
4)
uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
5)
zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
6)
dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
7)
uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
2.
Organ prowadzący szkołę za granicą, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby szkoły za granicą, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:
1)
zasięgnęły opinii rodziców i uczniów w sprawie zakupu książek;
2)
zorganizowały w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;
3)
uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę lub punkt co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
4)
uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
3.
Organ prowadzący bibliotekę pedagogiczną, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby biblioteki, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe, podjęły:
1)
współpracę ze szkołami i bibliotekami publicznymi, obejmującą:
a)
planowanie zakupów książek,
b)
wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
2)
wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli w kształtowaniu postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym pomoc w diagnozowaniu potrzeb lub problemów szkół w zakresie wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
4.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy szkół, o których mowa w art. 5 ust. 3f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
1.
Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym szkoły, szkoły za granicą lub biblioteki pedagogiczne, odpowiednio:
1)
jednostkom samorządu terytorialnego;
2)
osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego;
3)
osobom fizycznym;
4)
ministrom - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, ministrowi właściwemu do spraw ochrony środowiska, Ministrowi Sprawiedliwości.
2.
Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji dla organów prowadzących, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz w formie dofinansowania dla ministrów, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
3.
Wsparcia finansowego udziela się organowi prowadzącemu szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, jeżeli organ ten zapewni finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.
4.
Do wkładu własnego, o którym mowa w ust. 3, zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 13 ust. 1, do dnia 31 grudnia roku, w którym przyznano wsparcie finansowe.
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:
1)
dla szkół i szkół za granicą, w których liczba uczniów wynosi do 70, z wyjątkiem szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 2480 zł;
2)
dla szkół i szkół za granicą, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 4000 zł;
3)
dla szkół i szkół za granicą, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 12 000 zł;
4)
dla bibliotek pedagogicznych - 4600 zł;
5)
dla szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w których liczba uczniów wynosi:
a)
do 70 - 1600 zł,
b)
od 71 do 170 - 2500 zł,
c)
więcej niż 170 - 4500 zł.
1.
Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowane na dany rok budżetowy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między wojewodów oraz ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4:
1)
w 2016 r. - proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych, bibliotek szkół za granicą lub bibliotek pedagogicznych, jednak w wysokości nie wyższej niż wnioskowana kwota;
2)
w latach 2017-2020 - w pierwszej kolejności proporcjonalnie do wysokości ponownie wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych, bibliotek szkół za granicą lub bibliotek pedagogicznych, jednak w wysokości nie wyższej niż ponownie wnioskowana kwota, a następnie - jeżeli nie zostały wyczerpane środki budżetu państwa zaplanowane w danym roku budżetowym na realizację Programu - kolejno proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych, bibliotek szkół za granicą lub bibliotek pedagogicznych, jednak w wysokości nie wyższej niż kwota wnioskowana.
2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje wojewodom i ministrom, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, informację o wysokości środków budżetu państwa przydzielonych na wsparcie finansowe w danym roku budżetowym.
1.
Do dnia 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego odpowiednio dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej składa do organu prowadzącego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera odpowiednio:
1)
dane dotyczące szkoły lub biblioteki pedagogicznej:
a)
nazwę i adres szkoły lub biblioteki pedagogicznej,
b)
numer REGON szkoły lub biblioteki pedagogicznej,
c)
liczbę uczniów - w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dotyczy szkoły,
d)
wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogicznej wniosek jest składany ponownie;
2)
zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej lub biblioteki pedagogicznej;
3)
opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
4)
opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.
2.
Do dnia 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera:
1)
liczbę szkół za granicą wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;
2)
zwięzły opis aktualnego wyposażenia bibliotek szkół za granicą wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;
3)
opis planowanych przez szkoły za granicą działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
4)
opis planowanych przez szkoły za granicą działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym;
5)
wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek, w tym ich wysyłkę, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły za granicą wniosek jest składany ponownie.
3.
Do dnia 20 listopada roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, występuje do wojewody.
4.
Wniosek organu prowadzącego szkołę lub bibliotekę pedagogiczną do wojewody zawiera:
1)
nazwę i adres organu prowadzącego szkołę lub bibliotekę pedagogiczną;
2)
liczbę szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;
3)
numery REGON szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;
4)
zwięzły opis aktualnego wyposażenia bibliotek szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;
5)
opis planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
6)
opis planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną;
7)
wnioskowaną, łączną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogicznej wniosek jest składany ponownie;
8)
informację o finansowym wkładzie własnym.
5.
Do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego wojewoda oraz ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorczą informację o wysokości wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lit. d lub ust. 4 pkt 7, a w przypadku nieuwzględnienia w latach poprzednich wniosków organów prowadzących w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych - także ze wskazaniem ponownie wnioskowanych kwot wsparcia finansowego.
1.
Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oceniają zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę lub ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym ma być przyznane wsparcie finansowe.
2.
Zespół składa się co najmniej z czterech osób, w tym co najmniej jednego przedstawiciela:
1)
w przypadku zespołu powołanego przez wojewodę - kuratora oświaty;
2)
w przypadku zespołu powołanego przez ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 - organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)
w przypadku zespołu powołanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
3.
Wojewoda i ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, zapewniają warunki pracy zespołu.
1.
Zespół, o którym mowa w § 8, dokonuje oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając:
1)
aktualny stan wyposażenia bibliotek szkolnych, bibliotek szkół za granicą lub bibliotek pedagogicznych;
2)
zgodność z celami Programu planowanych przez szkoły, szkoły za granicą lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
3)
zakres planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną, a w przypadku szkół za granicą - zakres planowanych przez te szkoły działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym.
2.
Ocenie nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.
1.
Z przeprowadzonej oceny wniosków zespół sporządza protokół i przedkłada go odpowiednio wojewodzie lub ministrom, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.
2.
Protokół zawiera:
1)
wykaz szkół, szkół za granicą lub bibliotek pedagogicznych, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego, w tym szkół, szkół za granicą lub bibliotek pedagogicznych, których dotyczyły wnioski złożone ponownie zgodnie z § 2 ust. 4, wraz z wnioskowanymi kwotami wsparcia finansowego, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. d albo ust. 2 pkt 5;
2)
wykaz szkół, szkół za granicą lub bibliotek pedagogicznych, których wnioski nie podlegały ocenie ze względów, o których mowa w § 9 ust. 2;
3)
wykaz szkół, szkół za granicą lub bibliotek pedagogicznych, których wnioski nie zostały uwzględnione, wraz ze zwięzłą informacją o przyczynie nieudzielenia wsparcia finansowego.
1.
Wojewoda, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, w ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających na dane województwo, o której mowa w § 6 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.
2.
Jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 13 ust. 1, w budżecie wojewody pozostają niewykorzystane środki na wsparcie finansowe na dany rok, wojewoda na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa, o której mowa w § 6 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne w odniesieniu do szkół lub bibliotek pedagogicznych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3.
3.
Wojewoda podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej listę organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.
4.
Jeżeli po podaniu do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, organ prowadzący szkoły lub biblioteki pedagogiczne podejmie decyzję o rezygnacji z realizacji Programu, pisemnie zawiadamia o tym wojewodę.
5.
Środki finansowe, które pozostały w budżecie wojewody w wyniku rezygnacji, o której mowa w ust. 4, mogą zostać przyznane przez wojewodę, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa, o której mowa w § 6 ust. 1, organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne w odniesieniu do szkół lub bibliotek pedagogicznych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3.
6.
Jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 13 ust. 1, uwzględniając przypadki, o których mowa w ust. 2 i 5, w budżecie wojewody pozostają niewykorzystane środki, wojewoda może ogłosić dodatkowy nabór wniosków, określając terminy ich składania przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne oraz terminy rozpatrywania tych wniosków.
7.
Organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, które otrzymały dotację od wojewody, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych listę szkół lub bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.
1.
Ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, w ramach kwoty środków z budżetu państwa przypadających danemu ministrowi, o której mowa w § 6 ust. 1, podejmują decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom, dla których są organem prowadzącym.
2.
Ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.
3.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, w ramach kwoty środków z budżetu państwa przypadających temu ministrowi, o której mowa w § 6 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom za granicą oraz informuje, za pośrednictwem dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, szkoły za granicą o wysokości kwot tego wsparcia.
4.
Przepisy § 11 ust. 2, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.
5.
Przepis § 11 ust. 4 stosuje się odpowiednio do szkół, których organem prowadzącym są ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
1.
Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek następuje na podstawie umowy zawartej między wojewodą a organem prowadzącym szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
2.
Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3.
Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.
4.
Ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, przekazują szkołom, dla których są organem prowadzącym, środki otrzymane w formie dofinansowania na zakup książek, w terminach uzgodnionych z tymi szkołami.
5.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą środki w formie dofinansowania na zakup książek dla szkół za granicą, w terminach uzgodnionych z tym dyrektorem.
6.
W ramach środków, o których mowa w ust. 5, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą pokrywa koszty związane z wysyłką zakupionych książek.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może występować do organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne i szkół lub bibliotek pedagogicznych, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Programu, o wypełnienie i przekazanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji Programu.
2.
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą może występować do szkół za granicą o wypełnienie i przekazanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji Programu.
1.
Rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, następuje w terminie i w sposób określony w umowie, o której mowa w § 13 ust. 1, na podstawie przedłożonych wojewodzie dowodów poniesienia wydatków.
2.
Organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, przekazują wojewodzie sprawozdanie z realizacji Programu, zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 lub 3;
2)
wnioski z realizacji Programu.
3.
Wojewoda, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonuje oceny efektów realizacji Programu na terenie województwa oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji Programu, zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu na terenie województwa;
2)
wnioski z realizacji Programu.
4.
Ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, z wyjątkiem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonują oceny efektów realizacji Programu w szkołach, dla których są organem prowadzącym, oraz przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji Programu, zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu przez szkoły, dla których są organem prowadzącym, oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 3 ust. 1;
2)
wnioski z realizacji Programu.
5.
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonuje oceny efektów realizacji Programu w szkołach za granicą oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji Programu, zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 3 ust. 2;
2)
wnioski z realizacji Programu.
6.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonuje analizy i oceny realizacji Programu i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawozdanie w tej sprawie.
W roku 2015:
1)
wnioski, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, składa się do dnia 20 listopada;
2)
wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3, składa się do dnia 15 grudnia;
3)
przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorczej informacji zgodnie z § 7 ust. 5 następuje do dnia 31 grudnia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.