§ 9. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 9. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  9. 
1. 
Zespół, o którym mowa w § 8, dokonuje oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając:
1)
aktualny stan księgozbioru placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych;
2)
aktualny stan wyposażenia bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych;
3)
zgodność z celami Programu planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
4)
zakres planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną, a w przypadku szkół w ORPEG - zakres planowanych przez te szkoły działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym.
2. 
Ocena jest dokonywana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego i jest oceną punktową.
3. 
Ocenie nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.