§ 6. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 6. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  6. 
1. 
Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowane na dany rok budżetowy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między wojewodów oraz ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4:
1)
w 2021 r. - proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, jednak w wysokości nie wyższej niż wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego;
2)
w latach 2022-2025:
a)
w pierwszej kolejności proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, w odniesieniu do których w poprzednich latach realizacji Programu wsparcie finansowe nie zostało udzielone, jednak w wysokości nie wyższej niż wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego,
b)
jeżeli nie zostaną wyczerpane środki budżetu państwa zaplanowane w danym roku budżetowym na realizację Programu - w drugiej kolejności proporcjonalnie do wysokości ponownie wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, które otrzymały wsparcie finansowe w poprzednich latach realizacji Programu, jednak w wysokości nie wyższej niż ponownie wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego.
2. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje wojewodom i ministrom, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b-k, informację o wysokości środków budżetu państwa przyznanych na wsparcie finansowe w danym roku budżetowym.
3. 
W danym roku budżetowym na wsparcie obsługi Priorytetu 3 Programu wojewodowie otrzymują środki finansowe z budżetu państwa.
4. 
Środki, o których mowa w ust. 3, są przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych związanych bezpośrednio z obsługą zespołów, o których mowa w § 8, powołanych przez wojewodów.