§ 5. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 5. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  5. 
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:
1)
dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
a)
nie więcej niż 25 dzieci - 1500 zł,
b)
od 26 do 75 dzieci - 2500 zł,
c)
więcej niż 75 dzieci - 3000 zł;
2)
dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich - 3000 zł;
3)
dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich - 4000 zł;
4)
dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich - 12 000 zł;
5)
dla bibliotek pedagogicznych - 3000 zł;
6)
dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:
a)
nie więcej niż 70 - 2500 zł,
b)
od 71 do 170 - 3000 zł,
c)
więcej niż 170 - 4500 zł.