§ 2. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  2. 
1. 
Organom prowadzącym:
1)
publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, zwane dalej "placówkami wychowania przedszkolnego",
2)
publiczne i niepubliczne:
a)
szkoły podstawowe,
b)
szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
c)
szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego

- zwane dalej "szkołami",

3)
szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwane dalej "szkołami w ORPEG",
4)
publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne

- udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa, zwanego dalej "wsparciem finansowym".

2. 
Wsparcie finansowe może być udzielone:
1)
w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
a)
zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
b)
realizację działań promujących czytelnictwo:
zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;
2)
w odniesieniu do szkół i szkół w ORPEG na:
a)
zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
b)
zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
zakup oprogramowania dla bibliotek,
zakup czytników e-booków,
zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c)
realizację działań promujących czytelnictwo:
zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;
3)
w odniesieniu do bibliotek pedagogicznych na:
a)
zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
b)
zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek pedagogicznych:
zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
zakup oprogramowania dla bibliotek,
zakup czytników e-booków,
zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c)
realizację działań promujących czytelnictwo:
zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.
3. 
W czasie trwania Programu organ prowadzący, a w przypadku szkoły w ORPEG - dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, może wielokrotnie otrzymywać wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, z tym że w danym roku organ prowadzący może złożyć wyłącznie jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, którym mogą zostać objęte wszystkie lub wybrane placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne.
4. 
W przypadku nieotrzymania przez organ prowadzący w danym roku wsparcia finansowego w odniesieniu do danej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej albo w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, o której mowa w § 13 ust. 1, lub rozwiązania tej umowy, organ prowadzący, a w przypadku szkoły w ORPEG - dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, może w kolejnych latach realizacji Programu ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej.
5. 
Organ prowadzący szkołę, szkołę w ORPEG lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe w latach 2016-2020 w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", ustanowionego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" zmienioną uchwałą nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu w odniesieniu do tej samej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej.
6. 
Organ prowadzący szkołę, szkołę w ORPEG lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.
7. 
W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół lub placówek albo zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu do jednej szkoły wchodzącej w skład tego zespołu.