§ 16. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 16. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  16. 
1. 
W przypadku wsparcia finansowego udzielanego w 2021 r.:
1)
wnioski, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, składa się do dnia 15 września;
2)
wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3, składa się do dnia 20 września;
3)
przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorczej informacji zgodnie z § 7 ust. 4, następuje do dnia 24 września;
4)
zespoły, o których mowa w § 8, dokonują oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, niezwłocznie po przekazaniu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji, o której mowa w § 6 ust. 2, jednak nie później niż do dnia 30 września.
2. 
W przypadku wsparcia finansowego udzielanego w 2021 r. wnioski, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3, zawierają odpowiednio liczbę dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego oraz liczbę uczniów w szkołach ustalone na podstawie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2020 r.