§ 15. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 15. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  15. 
1. 
Na potrzeby ewaluacji i monitorowania Programu placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG, biblioteki pedagogiczne, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz wojewodowie są obowiązani do przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, informacji i danych wynikających z wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o których mowa w § 7 ust. 1-3, oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 Programu, o których mowa w § 14 ust. 2-6.
2. 
Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG, biblioteki pedagogiczne, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz wojewodowie są obowiązani do udziału w badaniach na potrzeby ewaluacji i monitorowania Programu.
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje informacje i dane, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Narodowemu Centrum Kultury będącego Jednostką Ewaluacji i Monitoringu Programu w dniu przekazania sprawozdania rocznego, o którym mowa w § 14 ust. 6.