§ 14. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 14. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  14. 
1. 
Rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, następuje w terminie i w sposób określony w umowie, o której mowa w § 13 ust. 1, na podstawie przedłożonych wojewodzie zestawienia dowodów poniesienia wydatków.
2. 
Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, przekazują wojewodzie sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu 3 Programu.
3. 
Wojewodowie, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonują oceny efektów realizacji Priorytetu 3 Programu w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i bibliotekach pedagogicznych na terenie danego województwa, oraz przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu 3 Programu.
4. 
Ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b-k, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonują oceny efektów realizacji Priorytetu 3 Programu w szkołach, których są organem prowadzącym, oraz przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu 3 Programu.
5. 
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonuje oceny efektów realizacji Priorytetu 3 Programu w szkołach w ORPEG oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu 3 Programu.
6. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonuje analizy i oceny realizacji Priorytetu 3 Programu i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu 3 Programu.
7. 
Formularze sprawozdań, o których mowa w ust. 2-6, są publikowane na stronach internetowych Programu oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.