§ 13. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 13. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  13. 
1. 
Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje na podstawie umowy zawartej między wojewodą a organem prowadzącym placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. 
Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. 
Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.
4. 
Minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b-k, przekazuje szkołom, których jest organem prowadzącym, środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego, w terminach uzgodnionych z tymi szkołami.
5. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego dla szkół w ORPEG, w terminach uzgodnionych z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
6. 
W ramach środków, o których mowa w ust. 5, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą pokrywa koszty związane z wysyłką zakupionych książek i elementów wyposażenia do bibliotek.