§ 12. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 12. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  12. 
1. 
Minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, w ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających danemu ministrowi, o której mowa w § 6 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom, których jest organem prowadzącym, z tym że w pierwszej kolejności wsparcia finansowego udziela się szkołom, którym w poprzednich latach realizacji Programu wsparcie finansowe nie zostało udzielone.
2. 
Minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, podaje do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe ze wskazaniem wysokości kwot tego wsparcia oraz informuje o tym te szkoły, z tym że w przypadku szkoły w ORPEG - za pośrednictwem dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
3. 
Szkoły prowadzone przez ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, które otrzymały wsparcie finansowe, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych informacje o udzielonym im wsparciu finansowym.
4. 
Jeżeli po podaniu do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły, której organem prowadzącym jest minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego, pisemnie zawiadamia o tym tego ministra ze wskazaniem powodów rezygnacji, z tym że w przypadku szkoły w ORPEG - za pośrednictwem dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
5. 
Środki finansowe, które pozostały w budżecie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, w wyniku rezygnacji, o której mowa w ust. 4, mogą zostać przyznane przez tego ministra, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa, o której mowa w § 6 ust. 1, szkołom niezakwalifikowanym do objęcia wsparciem finansowym, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3.