§ 11. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 11. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  11. 
1. 
Wojewoda, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, w ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających na dane województwo, o której mowa w § 6 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, z tym że w pierwszej kolejności wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, w odniesieniu do których w poprzednich latach realizacji Programu wsparcie finansowe nie zostało udzielone.
2. 
W ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających na dane województwo, o której mowa w § 6 ust. 1, wojewoda przeznacza nie mniej niż 30% tej kwoty na udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego.
3. 
W ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających na dane województwo, o której mowa w § 6 ust. 1, wojewoda przeznacza nie więcej niż 70% tej kwoty na udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły i biblioteki pedagogiczne.
4. 
Jeśli łączna wnioskowana przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego kwota wsparcia finansowego jest niższa od kwoty środków budżetu państwa przeznaczonych przez wojewodę w danym roku budżetowym zgodnie z ust. 2 na udzielenie wsparcia finansowego dla organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, zespół, o którym mowa w § 8, kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego.
5. 
Jeśli łączna wnioskowana przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne kwota wsparcia finansowego jest niższa od kwoty środków budżetu państwa przeznaczonych przez wojewodę w danym roku budżetowym zgodnie z ust. 3 na udzielenie wsparcia finansowego dla organów prowadzących szkoły i biblioteki pedagogiczne, zespół, o którym mowa w § 8, kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego.
6. 
Wojewoda podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe ze wskazaniem wysokości kwot tego wsparcia.
7. 
Jeżeli po podaniu do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 6, organ prowadzący placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego, pisemnie zawiadamia o tym wojewodę ze wskazaniem powodów rezygnacji.
8. 
Środki finansowe, które pozostały w budżecie wojewody w wyniku rezygnacji, o której mowa w ust. 7, mogą zostać przyznane przez wojewodę, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa, o której mowa w § 6 ust. 1, organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego szkoły lub biblioteki pedagogiczne w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3.
9. 
Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, ze wskazaniem wysokości kwot tego wsparcia oraz realizują działania informacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535).
10. 
Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych informacje o udzielonym im wsparciu finansowym.