§ 10. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 10. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  10. 
1. 
Z przeprowadzonej oceny wniosków zespół, o którym mowa w § 8, sporządza protokół i przedkłada go odpowiednio wojewodzie lub ministrowi, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.
2. 
Protokół zawiera:
1)
wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym, w tym szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, których dotyczyły wnioski złożone ponownie zgodnie z § 2 ust. 4, wraz ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. f, ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 11;
2)
wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, których wnioski nie podlegały ocenie ze względów, o których mowa w § 9 ust. 3;
3)
wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym wraz z informacją o przyczynie nieudzielenia wsparcia finansowego.