§ 1. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 "Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych" (Kierunek interwencji: 3.1. "Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego" oraz Kierunek interwencji 3.2. "Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych") "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", zwanego dalej "Programem";
2)
zakres informacji, jakie zawiera wniosek o udzielenie wsparcia finansowego;
3)
tryb oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego;
4)
sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu;
5)
sposób ewaluacji, monitorowania i oceny realizacji Programu.