Szczegółowe warunki, forma i tryb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i... - Dz.U.2017.1401 - OpenLEX

Szczegółowe warunki, forma i tryb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1401

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w obszarze rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych realizowanego na podstawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica", ustanowionego uchwałą nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r., zwanego dalej "Programem";
2)
zakres informacji, jakie zawierają wniosek o udział w Programie i wniosek o udzielenie wsparcia finansowego;
3)
tryb kwalifikacji wniosków, o których mowa w pkt 2;
4)
sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu;
5)
sposób monitorowania i oceny realizacji Programu.
1. 
Organom prowadzącym:
1)
publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
2)
publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
3)
publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, o których mowa w art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- zwane dalej "szkołami",

4)
szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwane dalej "szkołami za granicą"

- może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa, zwane dalej "wsparciem finansowym".

2. 
Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup pomocy dydaktycznych, o których mowa w ust. 5, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej "pomocami dydaktycznymi", w celu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej "TIK", na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-3, 5-7 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
3. 
Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jednokrotnie w odniesieniu do szkoły filialnej.
4. 
W przypadku szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, szkoły, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości, oraz szkoły za granicą przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektora tej szkoły artystycznej, dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 1 pkt 3, i dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
5. 
Organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, dyrektor szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dyrektor szkoły za granicą w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zakupić następujące rodzaje pomocy dydaktycznych:
1)
tablicę interaktywną:
a)
tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
b)
tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowego;
2)
projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;
3)
głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
4)
interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.
6. 
Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego pomoce dydaktyczne spełniają następujące warunki:
1)
posiadają deklarację CE;
2)
posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3)
w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
4)
komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
5)
są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
6)
posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, z tym że w przypadku szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, te instrukcje i materiały są sporządzone w języku polskim;
7)
posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
7. 
Szkoła lub szkoła za granicą wnioskująca o udział w Programie:
1)
posiada dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s;
2)
posiada co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
a)
przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
preinstalowanym systemem operacyjnym,
oprogramowaniem biurowym,
oprogramowaniem antywirusowym,
oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
b)
router;
3)
w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden wnioskowany monitor;
4)
posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
1. 
Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym szkoły i szkoły za granicą:
1)
jednostkom samorządu terytorialnego;
2)
osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego;
3)
osobom fizycznym;
4)
ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
5)
ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
6)
Ministrowi Sprawiedliwości.
2. 
Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji dla organów prowadzących, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz w formie dofinansowania dla ministrów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6.
3. 
Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
4. 
Do wkładu własnego, o którym mowa w ust. 3, zalicza się:
1)
wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
2)
sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.
5. 
Warunek określony w ust. 3 nie dotyczy organu prowadzącego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-6.
1. 
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły lub szkoły za granicą, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14 000 zł.
2. 
W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie, o której mowa w ust. 1, wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły wynosi 3500 zł.
3. 
Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego, o którym mowa w ust. 2, dla szkoły prowadzonej przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, wynosi 17 500 zł (wsparcie finansowe 14 000 zł + wkład własny 3500 zł = wartość zadania 17 500 zł).
4. 
W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie niższej niż określona w ust. 1, wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
1. 
W ramach udzielonego wsparcia finansowego organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, są obowiązane do:
1)
zakupienia pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 5;
2)
zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania;
3)
zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych realizowanych przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania.
2. 
W ramach udzielonego wsparcia finansowego dyrektor szkoły artystycznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor szkoły, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości, oraz dyrektor szkoły za granicą są obowiązani do:
1)
zakupienia pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 5;
2)
zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania;
3)
zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych realizowanych przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania.
Organy prowadzące szkoły lub szkoły za granicą są obowiązane zapewnić, aby szkoły lub szkoły za granicą, w odniesieniu do których uzyskały wsparcie finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:
1)
uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
2)
uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
a)
udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
b)
zorganizowaniu w szkole lub szkole za granicą, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
c)
dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
3)
wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub szkole za granicą oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub szkoły za granicą i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
4)
wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły lub szkoły za granicą uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;
5)
przedstawieniu na potrzeby organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1-4, oraz:
a)
ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub szkołach za granicą na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
b)
charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
6)
wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach, o których mowa w § 21.
1. 
Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między wojewodów na podstawie liczby szkół w danym województwie, według danych Systemu Informacji Oświatowej, proporcjonalnie do wysokości środków przeznaczonych w Programie na dany rok budżetowy.
2. 
Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe dla szkół artystycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, są przekazywane ministrowi na podstawie listy tych szkół uprawionych do wzięcia udziału w Programie w każdym roku jego realizacji.
3. 
Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe dla szkół, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, dla których organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości, są przekazywane ministrowi na podstawie listy tych szkół uprawionych do wzięcia udziału w Programie w każdym roku jego realizacji.
4. 
Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe szkół za granicą są przekazywane Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwanemu dalej "ORPEG".
1. 
Dyrektor szkoły lub szkoły za granicą, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, występuje do organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6, a w przypadku szkoły za granicą - do dyrektora ORPEG, z wnioskiem o udział w Programie w roku:
1)
2017 - w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.;
2)
2018 - w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r.;
3)
2019 - w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.
2. 
Wniosek dyrektora szkoły lub szkoły za granicą zawiera:
1)
nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej szkoły lub szkoły za granicą;
2)
informację o spełnianiu przez szkołę lub szkołę za granicą warunków, o których mowa w § 2 ust. 7;
3)
liczbę sal lekcyjnych w roku szkolnym, w którym szkoła lub szkoła za granicą wnioskuje o udział w Programie, w tym liczbę sal lekcyjnych wyposażonych w pomoce dydaktyczne objęte tym wnioskiem;
4)
informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły lub szkoły za granicą w pomoce dydaktyczne, a także sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne lub o planach ich wprowadzania;
5)
kalkulację kosztów planowanego w ramach Programu zakupu pomocy dydaktycznych;
6)
informację o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach Programu pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się;
7)
wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.
3. 
Organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6, oraz dyrektor ORPEG weryfikują wnioski dyrektorów szkół lub szkół za granicą pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tych wnioskach.
4. 
Wnioski o udział w Programie złożone przez dyrektora szkoły artystycznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, i dyrektora szkoły, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości, stanowią równocześnie wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół.
1. 
Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, występuje do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku:
1)
2017 - w terminie do dnia 15 września 2017 r.;
2)
2018 - w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.;
3)
2019 - w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
2. 
Wniosek organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, zawiera:
1)
listę szkół zgłoszonych do udziału w Programie;
2)
wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie;
3)
oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;
4)
oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie;
5)
informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie.
3. 
W przypadku szkół za granicą przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dyrektora ORPEG, z tym że dyrektor ORPEG występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
1. 
Zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości kwalifikują szkoły i szkoły za granicą do objęcia wsparciem finansowym w roku:
1)
2017 - w terminie do dnia 27 września 2017 r.;
2)
2018 - w terminie do dnia 15 maja 2018 r.;
3)
2019 - w terminie do dnia 15 maja 2019 r.
2. 
Zespół składa się z co najmniej trzech osób, w tym:
1)
w przypadku zespołu powołanego przez wojewodę - dwóch przedstawicieli kuratora oświaty, w tym wojewódzkiego koordynatora do spraw innowacji w edukacji;
2)
w przypadku zespołu powołanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - jednego przedstawiciela specjalistycznej jednostki nadzoru;
3)
w przypadku zespołu powołanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - jednego przedstawiciela ORPEG;
4)
w przypadku zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości - jednego przedstawiciela komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzącej sprawy z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru oraz nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich.
3. 
Wojewoda, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz Minister Sprawiedliwości zapewniają warunki pracy zespołu.
1. 
Zespół, o którym mowa w § 10, powołany przez wojewodę dokonuje kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3.
2. 
Zespół, o którym mowa w § 10, powołany odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości dokonuje kwalifikacji wniosków o udział w Programie złożonych odpowiednio przez dyrektora szkoły artystycznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektora szkoły za granicą i dyrektora szkoły, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości.
3. 
Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.
4. 
Jeżeli wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego jest niższa lub równa kwocie środków budżetu państwa przyznanych w danym roku budżetowym na województwo, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania albo Ministrowi Sprawiedliwości, zespół, o którym mowa w § 10, kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym wszystkie szkoły lub szkoły za granicą wnioskujące o udział w Programie.
5. 
Jeżeli wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego jest wyższa niż kwota środków budżetu państwa przyznanych w danym roku budżetowym na województwo ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania albo Ministrowi Sprawiedliwości, odpowiednio wojewoda, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor ORPEG albo Minister Sprawiedliwości występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o przyznanie dodatkowych środków na województwo, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektorowi ORPEG albo Ministrowi Sprawiedliwości.
6. 
Jeżeli po przyznaniu dodatkowych środków, o którym mowa w ust. 5, wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego jest niższa lub równa od sumy kwoty tych dodatkowych środków i kwoty środków budżetu państwa przyznanych w danym roku budżetowym na województwo, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania albo Ministrowi Sprawiedliwości, zespół, o którym mowa w § 10, kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym wszystkie szkoły lub szkoły za granicą wnioskujące o udział w Programie.
7. 
Jeżeli po przyznaniu dodatkowych środków, o którym mowa w ust. 5, wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego jest wyższa od sumy kwoty tych dodatkowych środków i kwoty środków budżetu państwa przyznanych w danym roku budżetowym na województwo, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania albo Ministrowi Sprawiedliwości, zespół, o którym mowa w § 10, kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym szkoły lub szkoły za granicą wnioskujące o udział w Programie w drodze losowania.
8. 
Zespół, o którym mowa w § 10, przeprowadza losowanie wniosków dyrektorów szkół i szkół za granicą o udział w Programie, mając na uwadze zapewnienie wszystkim szkołom i szkołom za granicą równych szans do objęcia wsparciem finansowym.
9. 
Po przeprowadzonej kwalifikacji zespół, o którym mowa w § 10, sporządza protokół i przedkłada go odpowiednio wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania albo Ministrowi Sprawiedliwości. Protokół zawiera:
1)
w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 6, wykaz wszystkich szkół lub szkół za granicą zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego;
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 7:
a)
wykaz szkół lub szkół za granicą zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego,
b)
wykaz szkół lub szkół za granicą niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym;
3)
wykaz szkół lub szkół za granicą, których wnioski nie podlegały kwalifikacji ze względów, o których mowa w ust. 3.
10. 
W przypadku niezakwalifikowania szkoły lub szkoły za granicą do objęcia wsparciem finansowym w danym roku odpowiednio organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, lub dyrektor ORPEG może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły lub szkoły za granicą w kolejnych latach.
11. 
Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, lub dyrektor ORPEG może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkoły lub szkoły za granicą, która poprzednio, z przyczyn od niej niezależnych, zwróciła wsparcie finansowe.
12. 
Dyrektor szkoły artystycznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, i dyrektor szkoły, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości, może ponownie złożyć wniosek o udział w Programie w przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 11.
1. 
Wojewoda podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, do wysokości środków zagwarantowanych w Programie w danym roku budżetowym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.
2. 
Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły jest publikowany niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego.
3. 
Jeżeli po opublikowaniu wykazu szkół, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego w danym roku, pisemnie zawiadamia o tym wojewodę, podając przyczyny rezygnacji.
4. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz Minister Sprawiedliwości podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego odpowiednio szkołom artystycznym, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla których jest organem prowadzącym, szkołom za granicą i szkołom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, do wysokości środków zagwarantowanych w Programie w danym roku budżetowym.
5. 
Wykazy szkół artystycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, szkół za granicą i szkół, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół są publikowane niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego odpowiednio ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości.
6. 
Jeżeli po opublikowaniu wykazów szkół, o którym mowa w ust. 5, dyrektor szkoły artystycznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor szkoły za granicą albo dyrektor szkoły, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego w danym roku, pisemnie zawiadamia o tym odpowiednio ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo Ministra Sprawiedliwości, podając przyczyny rezygnacji.
7. 
Wojewoda, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze informacje o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia finansowego wraz z kopiami protokołu, o którym mowa w § 11 ust. 9.
1. 
Wojewoda udziela dotacji organom prowadzącym szkoły zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, na podstawie umowy zawartej z organem prowadzącym zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).
2. 
Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. 
Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, jednak nie później niż w roku:
1)
2017 - do dnia 30 października 2017 r.;
2)
2018 - do dnia 30 czerwca 2018 r.;
3)
2019 - do dnia 30 czerwca 2019 r.
4. 
Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania zadań, na które została przyznana dotacja, mając na uwadze postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1.
1. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazuje szkołom artystycznym, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla których jest organem prowadzącym, środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych, w terminach uzgodnionych z tymi szkołami, jednak nie później niż w roku:
1)
2017 - do dnia 30 października 2017 r.;
2)
2018 - do dnia 30 czerwca 2018 r.;
3)
2019 - do dnia 30 czerwca 2019 r.
2. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kontroluje sposób i terminowość wykonania zadań, na które zostało przyznane wsparcie finansowe.
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje szkołom za granicą, za pośrednictwem dyrektora ORPEG, środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych, w terminach uzgodnionych z dyrektorem ORPEG, jednak nie później niż w roku:
1)
2017 - do dnia 30 października 2017 r.;
2)
2018 - do dnia 30 czerwca 2018 r.;
3)
2019 - do dnia 30 czerwca 2019 r.
4. 
Dyrektor ORPEG kontroluje sposób i terminowość wykonania zadań, na które zostało przyznane wsparcie finansowe.
5. 
Minister Sprawiedliwości przekazuje szkołom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, dla których jest organem prowadzącym, środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych, w terminach uzgodnionych z tymi szkołami, jednak nie później niż w roku:
1)
2017 - do dnia 30 października 2017 r.;
2)
2018 - do dnia 30 czerwca 2018 r.;
3)
2019 - do dnia 30 czerwca 2019 r.
6. 
Minister Sprawiedliwości kontroluje sposób i terminowość wykonania zadań, na które zostało przyznane wsparcie finansowe.
1. 
Szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, sprawozdania, o których mowa w § 6 pkt 5, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego.
2. 
W terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego szkoły artystyczne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, składają temu ministrowi sprawozdania, o których mowa w § 6 pkt 5, zawierające także zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego.
3. 
W terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, dla których organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości, składają temu ministrowi sprawozdania, o których mowa w § 6 pkt 5, zawierające także zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego.
4. 
W terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego szkoły za granicą składają dyrektorowi ORPEG sprawozdania, o których mowa w § 6 pkt 5, zawierające także zestawienie ilościowo- -wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego.
W terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, składają wojewodom sprawozdania zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego;
2)
ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się;
3)
charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.
W terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego wojewoda dokonuje oceny efektów realizacji Programu w danym roku szkolnym i składa ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w danym województwie w ramach Programu, z wyszczególnieniem wkładu własnego organów prowadzących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3;
2)
ocenę stopnia realizacji przez szkoły na terenie danego województwa zadań wynikających z udziału w Programie.
W terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dokonuje oceny efektów realizacji Programu w danym roku szkolnym i składa ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu przez szkoły artystyczne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla których ten minister jest organem prowadzącym;
2)
ocenę stopnia realizacji przez te szkoły zadań wynikających z udziału w Programie.
W terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego Minister Sprawiedliwości dokonuje oceny efektów realizacji Programu w danym roku szkolnym i składa ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu przez szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, dla których ten minister jest organem prowadzącym;
2)
ocenę stopnia realizacji przez te szkoły zadań wynikających z udziału w Programie.
W terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego dyrektor ORPEG dokonuje oceny efektów realizacji Programu w danym roku szkolnym i składa ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu przez szkoły za granicą;
2)
ocenę stopnia realizacji przez szkoły za granicą zadań wynikających z udziału w Programie.
1. 
Dla celów bieżącego monitoringu realizacji Programu, na żądanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodowie oraz szkoły za granicą i dyrektor ORPEG są obowiązani do wypełniania drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji Programu.
2. 
Szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodowie oraz szkoły za granicą i dyrektor ORPEG są obowiązani do udziału w badaniach na potrzeby ewaluacji Programu.
W przypadku wniosków o udział w Programie składanych w 2017 r. dyrektor szkoły lub szkoły za granicą nie jest obowiązany zasięgnąć opinii rady pedagogicznej, o której mowa w § 8 ust. 1.
W przypadku wniosków o udział w Programie składanych w 2019 r. warunek, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1, wskazany w informacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, uważa się za spełniony także w przypadku złożenia deklaracji uzyskania do końca 2019 r. dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.