Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.55 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

Na podstawie art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
2) szczegółowe warunki prowadzenia składu podatkowego, w tym miejsca, w którym wyroby akcyzowe są magazynowane.
§  2.  Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych powinno:
1) być wydzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia;
2) być oznaczone poprzez umieszczenie tablicy zawierającej wyrazy "Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych" oraz imię i nazwisko lub nazwę zarejestrowanego odbiorcy;
3) posiadać infrastrukturę techniczną, sanitarną i komunikacyjną umożliwiającą wykonywanie kontroli nad tymi wyrobami zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wprowadzenie nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych;
4) być wyposażone w odpowiednie do rodzaju wyrobów akcyzowych i sposobu ich dostarczania urządzenia i przyrządy umożliwiające:
a) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do miejsca odbioru,
b) określenie ilości wprowadzonych wyrobów,
c) wykonywanie kontroli nad wprowadzonymi wyrobami akcyzowymi zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  3.  Miejsce prowadzenia składu podatkowego powinno:
1) być wydzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia;
2) być oznaczone poprzez umieszczenie tablicy zawierającej wyrazy "Skład podatkowy" oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy;
3) posiadać infrastrukturę techniczną, sanitarną i komunikacyjną umożliwiającą wykonywanie kontroli nad wyrobami akcyzowymi w składzie podatkowym zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzenie w składzie podatkowym działalności określonej w zezwoleniu;
4) posiadać zabezpieczenia techniczne lub elektroniczne gwarantujące nienaruszalność i niezmienialność znajdujących się w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych;
5) być wyposażone odpowiednio w urządzenia, maszyny, przyrządy, narzędzia, pojemniki lub naczynia umożliwiające:
a) prowadzenie w składzie podatkowym działalności określonej w zezwoleniu,
b) określenie ilości wyrobów znajdujących się w składzie podatkowym,
c) wykonywanie kontroli nad wyrobami akcyzowymi znajdującymi się w składzie podatkowym zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  4. 
1.  W składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca wyłącznie na magazynowaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, magazynowanie:
1) wyrobów energetycznych i napojów alkoholowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
2) wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 47a ust. 3 ustawy

- odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów.

2.  W składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, magazynowanie gotowych wyrobów energetycznych:
1) określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
2) o których mowa w art. 47a ust. 3 ustawy

- odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów.

3.  Za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy nawet, jeśli ich część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie podatkowym.
§  5.  W przypadku wystąpienia braków ilościowych wyrobów akcyzowych podmiot prowadzący skład podatkowy informuje o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia stwierdzenia braków, właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
§  6.  Do dnia 30 czerwca 2016 r. miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanych odbiorców, działających na podstawie zezwoleń wydanych przed dniem 1 stycznia 2016 r., mogą funkcjonować na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1048).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2017.2331).
2 Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz.U.2014.353) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych (Dz.U.2010.156.1048), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1479).