Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.48

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2020 r.

Rozdział  3

Szczególne wymagania dotyczące statków pasażerskich w żegludze krajowej

§  23.  20
1.  Przepisy rozdziału stosuje się do:
1) nowych i istniejących statków pasażerskich o długości 24 m i powyżej,
2) szybkich statków pasażerskich

- uprawiających żeglugę krajową.

2.  Przepisów rozdziału nie stosuje się do:
1) statków pasażerskich, które są:
a) okrętami wojennymi lub przeznaczonymi do transportu oddziałów wojska,
b) statkami o napędzie żaglowym, w tym wyposażonymi w napęd mechaniczny do celów pomocniczych i do stosowania w sytuacjach awaryjnych,
c) statkami bez napędu mechanicznego,
d) statkami zbudowanymi z materiałów innych niż stal lub materiały równoważne i w stosunku do których nie stosuje się wymagań dotyczących szybkich statków pasażerskich, określonych w Kodeksie HSC, lub dotyczących jednostek dynamicznie unoszonych, określonych przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej( 21 ),
e) statkami drewnianymi o prostej konstrukcji,
f) oryginalnymi historycznymi statkami pasażerskimi zaprojektowanymi przed 1965 r. lub replikami tych statków, w przeważającej części zbudowanymi z materiałów oryginalnych, w tym również statkami przeznaczonymi do wspierania i propagowania tradycyjnych umiejętności i sztuki żeglarskiej, które służą też jako żywe pomniki użytkowane zgodnie z tradycyjnymi zasadami sztuki żeglarskiej i techniki,
g) statkami uprawiającymi wyłącznie żeglugę portową,
h) statkami obsługującymi instalacje morskie, lub
i) łodziami typu tender, przewożonymi na statku i używanymi do przewozu więcej niż 12 pasażerów z zakotwiczonego statku pasażerskiego na ląd i z powrotem;
2) szybkich statków pasażerskich, które są:
a) okrętami wojennymi lub przeznaczonymi do transportu oddziałów wojska,
b) statkami uprawiającymi wyłącznie żeglugę portową, lub
c) statkami obsługującymi instalacje morskie.
§  24. 
1.  22  Statki pasażerskie uprawiające żeglugę krajową w zależności od obszaru, po którym pływają, dzieli się na klasy:
1) klasa A - statki pasażerskie uprawiające żeglugę krajową w obszarach A, B, C i D,
2) klasa B - statki pasażerskie uprawiające żeglugę krajową w obszarach B, C i D,
3) klasa C - statki pasażerskie uprawiające żeglugę krajową w obszarach C i D,
4) klasa D - statki pasażerskie uprawiające żeglugę krajową w obszarze D

- których wykazy określają przepisy wydane na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy.

2.  Dla szybkich statków pasażerskich obowiązują kategorie określone w rozdziale 1 Kodeksu HSC.
§  25.  W przypadku statków pasażerskich klasy A, B, C i D:
1) konstrukcja oraz utrzymanie kadłuba, silników głównych i pomocniczych, urządzeń elektrycznych i automatycznych powinny spełniać wymagania techniczne określone przez upoważnioną uznaną organizację;
2) stosuje się wymagania dotyczące wyposażenia nawigacyjnego, radiokomunikacji, bezpieczeństwa żeglugi i przewozu ładunku, określone w rozdziałach IV, V i VI Konwencji SOLAS.
§  26. 
1.  Nowe statki pasażerskie powinny być wyposażone w pełny pokład, a ponadto statki pasażerskie:
1) klasy A - powinny spełniać wymagania:
a) określone postanowieniami Konwencji SOLAS oraz
b) dotyczące konstrukcji statku, jego podziału wodoszczelnego, stateczności, urządzeń siłowni oraz urządzeń elektrycznych, ochrony przeciwpożarowej, wykrywania i gaszenia pożarów oraz środków ratunkowych - określone w załączniku I do dyrektywy 2009/45/WE;
2) klasy B, C i D - powinny spełniać wymagania dotyczące konstrukcji statku, jego podziału wodoszczelnego, stateczności, urządzeń siłowni oraz urządzeń elektrycznych, ochrony przeciwpożarowej, wykrywania i gaszenia pożarów, środków ratunkowych oraz wyposażenia radiowego - określone w załączniku I do dyrektywy 2009/45/WE;
3) 23  o długości 24 m i powyżej powinny spełniać wymagania określone w Konwencji o liniach ładunkowych, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.  W przypadku statków klasy A, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli Konwencja SOLAS pozostawia rozstrzygnięcie do uznania właściwemu organowi administracji morskiej, stosuje się wymagania określone w załączniku I do dyrektywy 2009/45/WE.
3.  24  Statki pasażerskie klasy D są zwolnione z wymagań dotyczących minimalnej wysokości dziobu.
§  27. 
1.  Istniejące statki pasażerskie:
1) klasy A - powinny spełniać wymagania:
a) określone postanowieniami Konwencji SOLAS oraz
b) dotyczące konstrukcji statku, jego podziału wodoszczelnego, stateczności, urządzeń siłowni oraz urządzeń elektrycznych, ochrony przeciwpożarowej, wykrywania i gaszenia pożarów oraz środków ratunkowych - określone w załączniku I do dyrektywy 2009/45/WE;
2) klasy B - powinny spełniać wymagania dotyczące konstrukcji statku, jego podziału wodoszczelnego, stateczności, urządzeń siłowni oraz urządzeń elektrycznych, ochrony przeciwpożarowej, wykrywania i gaszenia pożarów, środków ratunkowych oraz wyposażenia radiowego - określone w załączniku I do dyrektywy 2009/45/WE;
3) klas C i D - powinny, z zastrzeżeniem ust. 3, spełniać wymagania:
a) określone w rozdziale III załącznika I do dyrektywy 2009/45/WE, dotyczące środków ratunkowych, oraz
b) określone przepisami państwa bandery, odpowiadające poziomowi bezpieczeństwa określonemu przepisami rozdziałów II-1 i II-2 załącznika I do dyrektywy 2009/45/WE, dotyczącymi konstrukcji statku, jego podziału wodoszczelnego, stateczności, urządzeń siłowni oraz urządzeń elektrycznych, ochrony przeciwpożarowej, wykrywania i gaszenia pożarów, z uwzględnieniem szczególnych warunków eksploatacji w obszarach żeglugi krajowej, po których mogą pływać statki klas C i D.
2.  W przypadku statków klasy A, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli Konwencja SOLAS pozostawia rozstrzygnięcie do uznania właściwemu organowi administracji morskiej, stosuje się wymagania określone w załączniku I do dyrektywy 2009/45/WE.
3.  25  Dla statków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, za pośrednictwem właściwego organu administracji państwa bandery uzyskuje się zgodę właściwego organu administracji morskiej państwa portu na zastosowanie przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b. W przypadku gdy właściwy organ administracji morskiej państwa portu uzna stosowanie takich przepisów za niezasadne, powiadamia o tym właściwy organ Komisji Europejskiej.
4.  26  (uchylony).
§  27a.  27  Istotne naprawy, zmiany i modyfikacje nowych i istniejących statków pasażerskich oraz zainstalowane w ich ramach wyposażenie powinny spełniać wymagania dla statków pasażerskich określone w § 26 ust. 1 pkt 1 i 2. Za zmiany istotne nie uważa się zmian, których wyłącznym celem jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa.
§  28.  Konstrukcja szybkich statków pasażerskich oraz ich wyposażenie powinny spełniać wymagania określone przez upoważnioną uznaną organizację.
§  29. 
1.  Armatorzy uprawiający żeglugę krajową, po zasięgnięciu opinii organizacji reprezentujących osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się, umożliwiają tym osobom bezpieczny dostęp do wszystkich statków pasażerskich klas A, B, C i D oraz do szybkich statków pasażerskich, wykorzystywanych w transporcie publicznym, których stępka została położona lub które znajdowały się na podobnym etapie budowy w dniu 1 października 2004 r. lub później.
2.  O ile jest to możliwe, środki podejmowane w przypadku, o którym mowa w ust. 1, obejmują:
1) konstrukcję i wyposażenie statku umożliwiające osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się łatwe i bezpieczne wejście na statek i zejście z niego oraz swobodny dostęp do międzypokładów;
2) rozmieszczenie w odpowiednich miejscach oznakowania widocznego i czytelnego dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
3) środki słownego i wzrokowego przekazywania osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się komunikatów, takich jak ogłoszenia o opóźnieniach, zmianach w rozkładzie czy usługach pokładowych;
4) takie rozmieszczenie systemów i przycisków alarmowych, aby były zauważalne i dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
5) takie rozmieszczenie korytarzy, przejść, drzwi i poręczy, które umożliwi przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich, oraz taką konstrukcję wind, pokładów samochodowych, poczekalni pasażerskich, pomieszczeń mieszkalnych i toalet, aby były dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
3.  W przypadku statków pasażerskich klas A, B, C i D oraz szybkich statków pasażerskich, wykorzystywanych w transporcie publicznym, których stępka została położona lub które znajdowały się na podobnym etapie budowy przed dniem 1 października 2004 r., środki wymienione w ust. 2 stosuje się, o ile jest to uzasadnione i możliwe do wykonania z przyczyn ekonomicznych.
20 § 23 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 maja 2020 r. (Dz.U.2020.894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 maja 2020 r.
21 Rezolucja IMO A.373(X) Kodeks bezpieczeństwa jednostek dynamicznie unoszonych (Kodeks DSC) (Dz. Urz. MTBiGM z 2012 r. poz. 74).
22 § 24 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 12 maja 2020 r. (Dz.U.2020.894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 maja 2020 r.
23 § 26 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 12 maja 2020 r. (Dz.U.2020.894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 maja 2020 r.
24 § 26 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 12 maja 2020 r. (Dz.U.2020.894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 maja 2020 r.
25 § 27 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 12 maja 2020 r. (Dz.U.2020.894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 maja 2020 r.
26 § 27 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 12 maja 2020 r. (Dz.U.2020.894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 maja 2020 r.
27 § 27a dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 12 maja 2020 r. (Dz.U.2020.894) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 maja 2020 r.