§ 2. - Szczegółowe stawki opłaty produktowej dla grup sprzętu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1194

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla gmp sprzętu (Dz. U. poz. 2230) wydanym na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.