Szczegółowe sposoby postępowania zapobiegające rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis. - Dz.U.2004.51.506 - OpenLEX

Szczegółowe sposoby postępowania zapobiegające rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.51.506

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawie szczegółowych sposobów postępowania zapobiegających rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe sposoby postępowania zapobiegające rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis w przypadku wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drewna, innego niż drewno drzew iglastych (Coniferales), pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, z wyjątkiem Honkongu.
Drewno, o którym mowa w § 1, w postaci skrzyń, pudeł, klatek, bębnów i innych podobnych opakowań, palet, skrzyniopalet i innych palet załadunkowych, nadstawek paletowych używanych w transporcie różnego rodzaju przedmiotów lub w postaci drewna używanego do klinowania lub podpierania ładunku, w tym drewna, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, może być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostało:
1)
pozbawione kory i jest wolne od chodników larwowych, powodowanych przez larwy Anoplophora glabripennis, o średnicy większej niż 3 mm lub
2)
poddane zabiegowi suszenia komorowego w celu uzyskania wilgotności drewna poniżej 20 % suchej masy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).